முதலொலியலந்தாதி.
தண்டபாணி சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியது

mutaloliyalantAti
by taNTapANi cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

முதலொலியலந்தாதி.
தண்டபாணி சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியது