சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர்
இயற்றிய "பேரூர்ப் புராணம்" - பகுதி 2
படலம் 8 - 18 (628-1276)

pErUr purANam of kAcciyappa munivar
part 2 /verses 628-1276
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of Singapore for the
preparation of this etext in Unicode (input and proof-reading).
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய
"பேரூர்ப் புராணம்" - பாகம் 2

10. தென்கயிலாயப் படலம் 628-702
11. வடகயிலாயப் படலம் 703-745
12 நிருத்தப்படலம்746-883
13. அபயப்படலம் 884-923
14. மருதவரைப்படலம் 924-1070
15. சுமதி கதிபெறு படலம் 1071- 1134
16. முசுகுந்தன் முகம்பெறு படலம் 1135 -1188
17. இந்திரன் சாபந்தீர்ந்த படலம் 1189-1214
18. கரிகாற்சோழன் கொலைப்பழி தீர்ந்த படலம்1215-1276