பதிற்றுப்பத்து - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை விளக்க உரையும் - பாகம் 1

patirRRuppattu (with the commentary of
auvai turaicAmi piLLai) part 1
In tamil script, unicode/utf-8 format