நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், பாகம் 4
(பாடல்கள் 2032-2790)

nAlAyira tivya pirapantam
part 4 (verses 2032-2790)
In tamil script, unicode/utf-8 format

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 2032-2790)
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி


திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திருக்குறுந்தாண்டகம்


திருமங்கைஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாயா நம:

திருமங்கைஆழ்வார் அருளிச்செய்த திருநெடுந்தாண்டகம்


திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த முதற்றிருவந்தாதிஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
பூதத்தாழ்வார் அருளிச்செய்த இரண்டாம் திருவந்தாதி


ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
பேயாழ்வார் அருளிச்செய்த மூன்றாம் திருவந்தாதிஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
திருமழிசைபிரான் அருளிச்செய்த
நான்முகன் திருவந்தாதி

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவிருத்தம்


ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாசிரியம்


நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருவந்தாதிஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த
திருவெழுகூற்றிருக்கை


திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த
சிறிய திருமடல் (2673-2710)


ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த
பெரிய திருமடல்


This file was last revised on 2 April 2017.
.
nAlAyira tivya pirapantam - part 4 (verses 2032-2790) (in tamil script, unicode format)

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், பாகம் 4
(பாடல்கள் 2032-2790)

nAlAyira tivya pirapantam
part 4 (verses 2032-2790)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last revised on 2 April 2017.
.
nAlAyira tivya pirapantam - part 4 (verses 2032-2790) (in tamil script, unicode format)

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், பாகம் 4
(பாடல்கள் 2032-2790)

nAlAyira tivya pirapantam
part 4 (verses 2032-2790)
In tamil script, unicode/utf-8 format