கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும்
திருமுறைகண்ட புராணம்

koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's
nampiyANTAr nampi purANam
or tirumuRai kaNTa purANam
Acknowledgements:
Etext preparation, proof reading & web version : N D LogaSundaram & his daughter L Selvanayagi, Chennai India
PDF and unicode version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,
Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer
and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).

ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages
(Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil fontchosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view.
. or

ன Project Madurai 1999 - 2004
to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are

http://www.projectmadurai.org/
header page is kept intact


சிவசிவ

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும்
திருமுறைகண்ட புராணம்This webpage was last updated on 03 September 2004