Raag Name Old Thaat New Thaat Prahar Time
Aarabhi Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Abheri Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Abhogi / Abhogi Kanada Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Abhogi, Shiv Dharmaavati 7 12am - 3am
Adana Asavari Asavari 7 12am - 3am
Ahir Lalat / Ahir Lalit Chakravaak 1 6am - 9am
Ahiri / Ahiri Todi Bhairavi Natakpriya 1 6am - 9am
Amrit Varshini Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Anand Leela Sarasaangi 1 6am - 9am
Araj Bhairav Chakravaak 1 6am - 9am
Asa / Asa Maand / Aarabhi Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Asavari Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Asavari, Jogi Bhairav Bhairav 2 9am - 12pm
Asavari, Komal Rishabh / Komal Asavari Bhairavi Bhairavi 2 9am - 12pm
Asavari, Sindhura Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Bageshree Kafi Kafi 7 12am - 3am
Bageshree, Audav (Bageshree Kauns or Purana Chandrakauns) Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Bageshree, Komal Bhairavi Bhairavi 8 3am - 6am
Bagkauns Asavari Asavari 1 6am - 9am
Bahar Kafi Kafi 7 12am - 3am
Bahar, Adana / Adana Bahar Asavari 7 12am - 3am
Bahar, Anandi Kafi Kafi 7 12am - 3am
Bahar, Bageshree Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Bahar, Bhairav Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Bahar, Bhavani Kafi Kafi 7 12am - 3am
Bahar, Gaud / Gaudi Bahar Kafi 7 12am - 3am
Bahar, Hamiri / Hamir Bahar Kafi Kalyan 7 12am - 3am
Bahar, Hindol 2 9am - 12pm
Bahar, Jaun / Gandhari Bahar Asavari 3 12pm - 3pm
Bahar, Jog / Jog Bahar Kafi 7 12am - 3am
Bahar, Jogiya
Bahar, Kanada Asavari Asavari 6 9pm - 12am
Bahar, Kedar Khamaaj 6 9pm - 12am
Bahar, Khamaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Bahar, Paraj Poorvi Poorvi 8 3am - 6am
Bahar, Rageshree Khamaaj Kafi 6 9pm - 12am
Bahar, Shahana / Shahana Bahar Kafi 7 12am - 3am
Bahar, Shuddha Kafi 6 9pm - 12am
Bahar, Sindhu 5 6pm - 9pm
Barari / Varati Marwa Marwa 4 3pm - 6pm
Barari, Shuddha Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Barwa Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Barwa, Chaiti Kafi 4 3pm - 6pm
Basant / Vasant / Wasant Poorvi Poorvi 8 3am - 6am
Basant Bahar / Bahar, Basant 7 12am - 3am
Basant Mukhari / Komal Bhairav Bakulabharan 2 9am - 12pm
Basant Pancham Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Basant, Aadi / Adi Basant Marwa 8 3am - 6am
Basant, Dakshinatya Suryakant 3 12pm - 3pm
Basant, Gambhir Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Basant, Gauri Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Basant, Gopika Asavari Asavari 1 6am - 9am
Basant, Hamiri Poorvi Poorvi 3 12pm - 3pm
Basant, Kanak Kafi Kafi 7 12am - 3am
Basant, Malati Marwa 8 3am - 6am
Basant, Maru Lataangi 7 12am - 3am
Basanti, Jaldhar Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Bhairav Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Ahir Bhairav Chakravaak 1 6am - 9am
Bhairav, Anand Suryakant 1 6am - 9am
Bhairav, Anand (Sende Khan Tradition) Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Bairagi Bhairav Chakravaak 1 6am - 9am
Bhairav, Bangal Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Beehad Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Bhatiyari Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Bhavmat Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Hijaj Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Jaun / Jaun Bhairav Bhairav 2 9am - 12pm
Bhairav, Kabir Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Kaushi Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Mangal Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Nand or Anand Bhairav (as in Agra Gharana) Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Nat Bhairav Sarasaangi 1 6am - 9am
Bhairav, Paraj / Paraji Bhairav / Sundar Kali Bhairav 8 3am - 6am
Bhairav, Prabhaat / Prabhaati Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Rati Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Saveri / Saveri Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Shivmat Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Bhairav, Sourashtra Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairav, Udasi Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bhairavi Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Bhairavi, Adi Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Bhairavi, Anand Asavari Asavari 7 12am - 3am
Bhairavi, Nat Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Bhairavi, Sindh Bhairavi Bhairavi N
Bhankar Bhairav Bhairav 8 3am - 6am
Bhatiyar Marwa Marwa 8 3am - 6am
Bhatiyar, Lalit Poorvi Poorvi 1 6am - 9am
Bhatiyar, Shiv N
Bhavani Bilawal Bilawal 7 12am - 3am
Bhim Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Bhimpalasi Kafi Kafi 4 3pm - 6pm
Bhinna Shadja Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Bhoop / Bhup / Bhupali Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Bhoop, Chaiti / Chaiti Bhup Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Bibhas (Bhairav Ang) Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Bibhas (Deskar Ang) Marwa Marwa 8 3am - 6am
Bibhas (Marwa Ang Ka / Sampoorna Bibhas) Marwa Marwa 8 3am - 6am
Bihag Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Bihag, Chandani Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Bihag, Maalav Bilawal 6 9pm - 12am
Bihag, Marg / Maarg Bihag Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Bihag, Maru / Maaru Bihag Kalyan Kalyan 4 3pm - 6pm
Bihag, Mishra Bilawal 5 6pm - 9pm
Bihag, Nat Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Bihag, Pat Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Bihag, Sawani Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Bihag, Tilak / Tilak-Bihag Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Bihagaro, Maalav Bilawal 6 9pm - 12am
Bihagda Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Bihagda, EK Nishad Ka Bilawal 6 9pm - 12am
Bihari Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Bilahari Bilawal Bilawal 2 9am - 12pm
Bilawal, Alhaiya Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Bilawal, Bangal Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Bilawal, Devgiri Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Bilawal, Hameer Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Bilawal, Jaij Khamaaj Khamaaj 2 9am - 12pm
Bilawal, Kukubh Khamaaj Khamaaj 1 6am - 9am
Bilawal, Nat Bilawal Bilawal 2 9am - 12pm
Bilawal, Sarparda Khamaaj Khamaaj 1 6am - 9am
Bilawal, Shuddha Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Bilawal, Shukla Khamaaj Khamaaj 1 6am - 9am
Bilawal, Sukhiya / Sawani Bilawal Bilawal Bilawal 2 9am - 12pm
Bilawal, Yamani Kalyan Kalyan 1 6am - 9am
Chakradhar Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Champak Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Chandrakant Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Chandrakauns Bhairavi 7 12am - 3am
Chandrakauns (Bhairavi Ang or Agra Gharane Ka) / Daras Kauns Bhairavi Bhairavi 7 12am - 3am
Chandranandan Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Chandraprabha 6 9pm - 12am
Chandrika Bilawal Bilawal 7 12am - 3am
Chandrika, Udan Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Chandrika, Uday Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Chandrika, Uday Ravi Bilawal Bilawal 5 6pm - 9pm
Charukeshi Charukeshi 2 9am - 12pm
Chaya Nata / Chhayanat Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Dagori / Daguri / Deepaki / Anaamikaa Bilawal 6 9pm - 12am
Daulati Kafi Kafi 7 12am - 3am
Deepak Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Deepak Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Deepawali / Dipavali Kalyan 8 3am - 6am
Des Jogi Bhairav 2 9am - 12pm
Desaa, Jaldhar Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Desaa, Sawan Khamaaj 6 9pm - 12am
Desaa, Sorath Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Desh / Des Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Desh Gaud Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Deshakhya Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Desi Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Desi, Komal Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Desi, Shuddha Kafi 3 12pm - 3pm
Deskar Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Deskar, Marwa Ang Ka Bilawal Kalyan 5 6pm - 9pm
Dev Gandhar Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Dhakkaa / Komal Bhimapalasi Bhairavi 3 12pm - 3pm
Dhanabasanti Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Dhanashree Kafi Kafi 4 3pm - 6pm
Dhanashree Bilawal Bilawal 5 6pm - 9pm
Dhanashree (Bhairavi Ang) Bhairavi 3 12pm - 3pm
Dhanashree, Multani Bhairavi Bhairavi 6 9pm - 12am
Dhani Kafi Kafi M Monsoon
Dhanya Dhaivat Marwa Marwa 8 3am - 6am
Dhavalshree Poorvi Poorvi M Monsoon
Din Ki Puriya Poorvi 4 3pm - 6pm
Durga Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Durga (Khamaj Thaat Ki) Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Gandhakriya Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Gandhari Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Gara Kafi Kafi N
Gara, Maand N
Gaul Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Gauri Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Gauri Bhairav Bhairav 5 6pm - 9pm
Gauri, Bhatiyari Bhairav Bhairav 5 6pm - 9pm
Gauri, Kabiri / Khapar Gauri / Raamaanandi Gauri Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Gauri, Lalita Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Gauri, Shree or Gauri, Ram Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Gavati Khamaaj Khamaaj 4 3pm - 6pm
Girija / Audav Bhairav / Kauns Gandhar Bhairav Sarasaangi 8 3am - 6am
Gunakali (Madhyam Varjit) Bilawal Kalyan 1 6am - 9am
Gunakali (Nishad Varjit) Bilawal 2 9am - 12pm
Gunakali, Utari Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Gunakari Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Gyankali Bhairavi Bakulabharan 2 9am - 12pm
Hameer Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Harapriyaa Kafi 6 9pm - 12am
Harikauns Hemvati 6 9pm - 12am
Haunsdhwani / Hansadhvani / Hamsadhvani Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Haunskinkini Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Haunsnad Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Hem Nat Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Hemant Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Hemavati Hemvati N
Hemvanti Todi Todi 1 6am - 9am
Hevitri Bhairav Bhairav 8 3am - 6am
Hindol Kalyan Kalyan 8 3am - 6am
Hindol, Ajad Kalyan Kalyan 1 6am - 9am
Hindol, Marg Marwa Marwa 8 3am - 6am
Hindol, Sampoorna Kalyan Kalyan 8 3am - 6am
Homshikha Khamaaj Khamaaj 7 12am - 3am
Jaijaiwanti (Bageshree Ang) Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Jaijaiwanti (Des Ang) Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Jaikauns Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Jairaj Bilawal Bilawal 7 12am - 3am
Jait Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Jaitshree Poorvi Poorvi M Monsoon
Jaiwanti Todi Todi 2 9am - 12pm
Janasammohini Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Jaunkali Asavari Asavari 1 6am - 9am
Jaunpuri Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Jayant Kafi Kafi 8 3am - 6am
Jhilla or Jilla N
Jhinjhoti Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Jhinjhoti Mishravanti N
Jog Kafi Kafi 7 12am - 3am
Jogeshvaree Kafi 7 12am - 3am
Jogeshwari Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Jogiya Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Jogkauns Bhairavi Kirwani 7 12am - 3am
Jungala Asavari Asavari 7 12am - 3am
Kaamaai Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kaamkesh Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kafi Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kafi, Sindhura N
Kafi, Zilla Kafi N
Kakambheri Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Kala Bharan Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Kalawati Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kalingda Bhairav Bhairav 8 3am - 6am
Kalyan, Anjani Kalyan Dharmaavati 1 6am - 9am
Kalyan, Bhup / Audav Shudhha Kalyan Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Chandra Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Kalyan, Chhaya Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Durga Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Gorakh Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Kalyan, Hem Bilawal Bilawal 5 6pm - 9pm
Kalyan, Jaimini Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Jait Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Kesari Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Khem Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kalyan, Kohari Kalyan Khamaaj 1 6am - 9am
Kalyan, Krishna Kalyan Vachaspati 8 3am - 6am
Kalyan, Lakshmi Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Mishra Kalyan N
Kalyan, Priya Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kalyan, Puriya Marwa Marwa 4 3pm - 6pm
Kalyan, Purwa Marwa Marwa 4 3pm - 6pm
Kalyan, Raj Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kalyan, Rajani Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kalyan, Samant Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kalyan, Sawani Bilawal Bilawal 2 9am - 12pm
Kalyan, Shree Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Kalyan, Shubh Khamaaj Khamaaj 2 9am - 12pm
Kalyan, Shuddha Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Shyam Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kalyan, Utaraa N
Kalyan, Yaman Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kamboji Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kamboji, Gop Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Kamod Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kamod, Nat Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kamodvanti Khamaaj Khamaaj 3 12pm - 3pm
Kanada Asavari Asavari 7 12am - 3am
Kanada, Bageshree Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Kanada, Darbari Asavari Asavari 6 9pm - 12am
Kanada, Gara Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kanada, Gunji Kafi Asavari 6 9pm - 12am
Kanada, Hussaini 6 9pm - 12am
Kanada, Jayant Kafi 7 12am - 3am
Kanada, Kafi Kafi Kafi 7 12am - 3am
Kanada, Kaunsi Bhairavi Bhairavi 7 12am - 3am
Kanada, Kaunsi (Bageshree Ang) Kafi 7 12am - 3am
Kanada, Kaunsi (Nayaki Ang) Asavari 7 12am - 3am
Kanada, Mudriki Kafi Kafi 7 12am - 3am
Kanada, Nayaki Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Kanada, Raisa Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kanada, Shahana Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Kanada, Sughrai Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kanada, Suha Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kanada, Suha Sughrai Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kanakanagi Bhairav Bhairav N
Kanta, Udan Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Kapi Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Kauns, Maru / Amirkhani Kauns / Ameeri Kauns Vachaspati 7 12am - 3am
Kauns, Surya Sarasaangi 7 12am - 3am
Kaunsi Bhairavi Sarasaangi 7 12am - 3am
Kedar Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kedar, Basanti 5 6pm - 9pm
Kedar, Chandni Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kedar, Deepak / Shyam Kedar Kalyan 5 6pm - 9pm
Kedar, Durga Kalyan
Kedar, Jaldhar Bilawal Bilawal 5 6pm - 9pm
Kedar, Maluha Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kedar, Nat Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Kedar, Sangam Kalyan Kalyan 7 12am - 3am
Kedar, Sawani Kalyan Kalyan M Monsoon
Kedar, Shiv Kalyan 6 9pm - 12am
KedarNanda or Anandi Kedar or Nand Kedar Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Khamaj Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Khamaj, Manjh Khamaaj Khamaaj 7 12am - 3am
Khambavati Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Khat Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Khem Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Khemnat Bilawal 6 9pm - 12am
Khokhar Khamaaj Khamaaj 2 9am - 12pm
Kirwani Kirwani M Monsoon
Kohal Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Kolahal Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Kolhaas Kafi Kafi 4 3pm - 6pm
Koumari Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Kripavati Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Kumudaki Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Kumudvati Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Lagan Gandhaar 6 9pm - 12am
Lajwanti Bilawal Bilawal 7 12am - 3am
Lalit / Lalat Poorvi Poorvi 8 3am - 6am
Lalit Mangal Poorvi Poorvi 1 6am - 9am
Lalit Pancham Marwa Marwa 1 6am - 9am
Lalit Pancham (Komal Dhaivat Ka) Poorvi 8 3am - 6am
Lalit, Shuddha Dhaiwat Marwa Marwa 8 3am - 6am
Lalitavari Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Lalitkali Bhairav Bhairav 8 3am - 6am
Lankeshree Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Latika Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Maand Bilawal Bilawal 5 6pm - 9pm
Maand, Asa Bilawal Bilawal 2 9am - 12pm
Maand, Chaiti N
Maanjh, Pilu Ki Gauri Manohari Gauri Manohari 6 9pm - 12am
Madhsurja 3 12pm - 3pm
Madhukauns 6 9pm - 12am
Madhuri Khamaaj Khamaaj 7 12am - 3am
Madhuvanti Dharmaavati 3 12pm - 3pm
Maghavaa Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Malagunji Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Malani Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Malarani Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Malashree Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Malati / Shuddha Nishad Rageshree Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Malav Bhairavi Charukeshi 7 12am - 3am
Malavatee Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Malavi Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Malavi, Subah Ki (Marawa Thaat) Marwa 2 9am - 12pm
Malayamarutam Bhairav Bakulabharan 1 6am - 9am
Malhar, Charju Ki Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Des Kafi Kafi 1 6am - 9am
Malhar, Dhulia Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Gandhi M Monsoon
Malhar, Gaud Khamaaj Khamaaj M Monsoon
Malhar, Gaud (Gandhar Varjit) Khamaaj Khamaaj M Monsoon
Malhar, Gaud (Khamaj Ang Ka) Khamaaj Khamaaj M Monsoon
Malhar, Gaud (Komal Gandhar Ka) Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Jayant Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Malhar, Kanada Asavari 7 12am - 3am
Malhar, Meera Asavari Asavari M Monsoon
Malhar, Megh Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Miyan Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Nanak Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Nat Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Malhar, Ramdasi Kafi Kafi M Monsoon
Malhar, Shuddha Khamaaj Khamaaj N
Malhar, Sur / Soordasi Malhar Kafi Kafi M Monsoon
Maligaura Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Malin Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Malkauns Bhairavi Bhairavi 7 12am - 3am
Malkauns, Pancham Bhairavi Bhairavi 7 12am - 3am
Malkauns, Sampoorna Bhairavi Bhairavi 7 12am - 3am
Mangal Gujari Todi Todi N
Manjiri Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Manjiri Malav / Maalaw Manjari Kalyan 5 6pm - 9pm
Manjiri, Hauns Kafi Kafi 1 6am - 9am
Manjiri, Rudra Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Manohar Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Manohari, Amba Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Manohari, Kamal Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Maru Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Marwa / Marava Marwa Marwa 4 3pm - 6pm
Megh Kafi Kafi M Monsoon
Mevada Bilawal Bilawal 8 3am - 6am
Milan Gandhar Kafi Kafi
Mixed (RagaMala / RagaSagar / Mishra Rachana) N
Mohini, Ahi Asavari Asavari 6 9pm - 12am
Mohini, Chitta Bilawal Bilawal 3 12pm - 3pm
Motaki Bhairavi Bhairavi 5 6pm - 9pm
Multani Todi Todi 4 3pm - 6pm
Naat Kuranjika Khamaaj Khamaaj 2 9am - 12pm
Nand / Anandi / Anandi Kalyan Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Nandeshwari Bilawal Bilawal
Narayani Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Nat Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Nat Narayan Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Nat, Bhup / Bhoop Nat Bilawal 6 9pm - 12am
Nat, Sawani Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Nat, Shuddha Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Neelkauns 7 12am - 3am
Nilambari Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Nindiyaari Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Nupur Khamaaj Khamaaj 7 12am - 3am
Pahadi Bilawal Bilawal 5 6pm - 9pm
Palasi Kafi Kafi 4 3pm - 6pm
Pancham Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Panchmanjiri Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Paraj Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Parameshwari Natakpriya 1 6am - 9am
Patdeep Kafi Gauri Manohari 4 3pm - 6pm
Patdipaki Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Patmanjiri (Bhairav) Bhairav Bhairav N
Patmanjiri (Bhatiyaar) N
Patmanjiri (Bilawal Thaat Ki) Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Patmanjiri (Kafi Thaat Ki) Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Patmanjiri (Kalyan) Kalyan Kalyan N
Pilu Kafi Kafi 4 3pm - 6pm
Poorvi Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Prabha, Kumud Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Prabhavati Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Pradeepaki (with both Madhyam & Dhaivat) Asavari 4 3pm - 6pm
Pradeepki Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Pratiksha Sarasaangi 1 6am - 9am
Puriya Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Puriya Dhanashree Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Purvaa / Poorbaa Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Purvaa, Sampoorna / Sampurna Poorba Poorvi 5 6pm - 9pm
Pushp Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Rageshree Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Rageshree (Do Nishad Ki) Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Rahi Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Rajeshwari 5 6pm - 9pm
Rajrajeshwari Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Rakta Hauns Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Ram Priya Todi Natakpriya 2 9am - 12pm
Ramkali Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Ranjani, Dev Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Ranjani, Gou Asavari Asavari 6 9pm - 12am
Ranjani, Guna Suryakant 8 3am - 6am
Ranjani, Jan Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Ranjani, Kaam Todi Todi 2 9am - 12pm
Ranjani, Kamal Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Ranjani, Kaushik Kirwani 7 12am - 3am
Ranjani, Kusum Poorvi Poorvi 6 9pm - 12am
Ranjani, Madhu / Madhuranjani Kafi Suryakant 4 3pm - 6pm
Ranjani, Mano / Manoranjani Bhairav Natakpriya 1 6am - 9am
Ranjani, Megh Bhairav Bhairav 8 3am - 6am
Ranjani, Pushp Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Ranjani, Raag Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Ranjani, Ras Bilawal Bilawal 7 12am - 3am
Ranjani, Saraswat Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Ranjani, Shiv / Shivaranjani Kafi Kafi 7 12am - 3am
Ranjani, Shree Kafi Kafi 7 12am - 3am
Ranjani, Yash Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Ras Chandra Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Rasikpriya 5 6pm - 9pm
Ratnadeep Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Ravikosh Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Reva Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Revati Kafi Kafi 1 6am - 9am
Rupeshwari / Khamaj Thaat Ki Durga Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Saajan Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Saanjh / Sanz / Saanjh Ka Hindol Marwa Kalyan 4 3pm - 6pm
Sakh, Bhav Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Sakh, Dev Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Sakh, Dev Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Sakh, Lachchha Bilawal Bilawal 1 6am - 9am
Sameri Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Sampoorna Bageshree / Pancham Bagesshree Kafi Kafi 6 9pm - 12am
Sampoorna Pancham Marwa 8 3am - 6am
Sanjaari 4 3pm - 6pm
Sarang, Badhans Khamaaj Khamaaj 3 12pm - 3pm
Sarang, Gaud Kalyan Kalyan 3 12pm - 3pm
Sarang, Jaywant Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Sarang, Lankadahan Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Sarang, Madhamaad / Madhyamaadi Sarang / Madhamat Sarang Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Sarang, Miyan Ki / Tanseni Sarang / Vrindavani Malhar Kafi Kafi 2 9am - 12pm
Sarang, Poorvi Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Sarang, Samant Khamaaj Khamaaj 3 12pm - 3pm
Sarang, Saraswati Kafi Vachaspati 3 12pm - 3pm
Sarang, Shuddha Kafi Kalyan 3 12pm - 3pm
Sarang, Shuddha (Do Nishad Ka) Kafi Kalyan 3 12pm - 3pm
Sarang, Vrindavani Kafi Kafi 3 12pm - 3pm
Sarangkauns Charukeshi N
Saraswati Vachaspati 5 6pm - 9pm
Saravali, Naag Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Sawan Kafi Kafi M Monsoon
Sawani Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Sazgiri Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Shankar, Gauri Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Shankara Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Shankara Aran Kalyan 2 9am - 12pm
Shankara Baran Bilawal 2 9am - 12pm
Shankara Karan Bilawal 2 9am - 12pm
Shankara Sharan Kalyan 2 9am - 12pm
Shobhavari Asavari Sarasaangi 1 6am - 9am
Shree Poorvi Poorvi 4 3pm - 6pm
Shree, Hauns Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Shreetank Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Shreevanti Todi Todi 1 6am - 9am
Shuddha Shyam Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Shyamalee Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Shyamvanti Bilawal Bilawal
Simhendra Madhyam 4 3pm - 6pm
Sindhura Kafi Kafi M Monsoon
Sindhura, Chhaya Kafi Kafi 7 12am - 3am
Sindhura, Jhinjhoti N
Sohani / Sohini Marwa Marwa 8 3am - 6am
Sohani Pancham Marwa Marwa 8 3am - 6am
Sohani, Basant / Basant Sohini Poorvi Poorvi 7 12am - 3am
Sorath Khamaaj Khamaaj 1 6am - 9am
Sourashtra Tank Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Suranjani Suryakant 1 6am - 9am
Sureshwari Bilawal 6 9pm - 12am
Swanandi Bilawal 7 12am - 3am
Tanki Poorvi Poorvi 5 6pm - 9pm
Tilak Kamod Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Tilak Shyam Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Tilang Khamaaj Khamaaj 5 6pm - 9pm
Todi, Abheri Asavari Asavari 5 6pm - 9pm
Todi, Ahiri Todi Natakpriya 2 9am - 12pm
Todi, Anjani Todi Todi 2 9am - 12pm
Todi, Asa Todi Todi 1 6am - 9am
Todi, Asavari Bhairavi 2 9am - 12pm
Todi, Bahaduri Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Todi, Bairagi Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Todi, Bhupal / Bhoopal Todi Bhairavi Bhairavi 2 9am - 12pm
Todi, Bilaskhani Bhairavi Bhairavi 2 9am - 12pm
Todi, Chhaya Todi Todi 1 6am - 9am
Todi, Darbari Todi Todi 2 9am - 12pm
Todi, Dev Gandhari Todi Todi 2 9am - 12pm
Todi, Gauri Todi Todi 3 12pm - 3pm
Todi, Gujari Todi Todi 2 9am - 12pm
Todi, Hussaini Kafi Kafi 1 6am - 9am
Todi, Jaiwanti Bhairavi Bhairavi 1 6am - 9am
Todi, Lachari Asavari Asavari 2 9am - 12pm
Todi, Laxmi Todi Todi 1 6am - 9am
Todi, Miyan Ki Todi Todi 2 9am - 12pm
Todi, Saheli Todi Todi 2 9am - 12pm
Triveni Bhairav Bhairav 1 6am - 9am
Tukhari Kafi Kafi 4 3pm - 6pm
Uma Tilak Khamaaj 6 9pm - 12am
Vachaspati or Champakali Vachaspati 6 9pm - 12am
Varali, Kantal Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Varali, Karank Khamaaj Khamaaj 6 9pm - 12am
Varali, Pratap Bilawal Bilawal 6 9pm - 12am
Varali, Salag / Salag Varali Todi Natakpriya 2 9am - 12pm
Varali, Viyog N
Vihang Marwa 4 3pm - 6pm
Vihangini Marwa Marwa 5 6pm - 9pm
Vijay Kafi Kafi 5 6pm - 9pm
Vijay Nagari Dharmaavati 3 12pm - 3pm
Viranch Mukhi Kalyan Kalyan 6 9pm - 12am
Yaman Kalyan Kalyan 5 6pm - 9pm
Zilaf Asavari Asavari 4 3pm - 6pm
Zilaf, Bhairav Ang Ka Bhairav Bhairav 2 9am - 12pm