தண்ணீர் தேசம் - பாகம் 1
(புதுக்கவிதை - நாவல்)
கவிஞர் வைரமுத்துதண்ணீர் தேசம் - பாகம் 2
(புதுக்கவிதை - நாவல்)
கவிஞர் வைரமுத்து