நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், பாகம் 4
(பாடல்கள் 2032-2790)