நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
திருமங்கையாழ்வார் அருளிய பெரிய திருமொழி
(பாகம் 2, பாசுரங்கள்1448- 2031)

>
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 1448- 2031)
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி

பெரிய திருமொழி - ஆறாம் பத்து