நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
திருமங்கையாழ்வார் அருளிய பெரிய திருமொழி
(பாகம் 1, பாசுரங்கள் 948- 1447)





நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 948- 1447)
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி

பெரிய திருமொழி - முதற் பத்து