சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர்
இயற்றிய "பேரூர்ப் புராணம்" - பகுதி 2a
படலம் 19 - 29 (1277 -1859)

pErUr purANam of kAcciyappa munivar
part 2a /verses 1277-1859
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of Singapore for the
preparation of this etext in Unicode (input and proof-reading).
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய
"பேரூர்ப் புராணம்" - பாகம் 2a (1277-1859)

19. பள்ளுப் படலம் 1277-1345
20. அழகிய திருச்சிற்றம்பலப் படலம்1346-1362
21. தீர்த்தப் படலம் 1363-1413
22. விம்மிதப் படலம் 1414-1430
23. வியாதன் கழுவாய்ப் படலம்1431-1455
24. விசுவாமித்திரன் வரம்பெறு படலம்1456-1479
25 அந்தகனரசுபெறு படலம்1480-1501
26. தலவிசேடப் படலம்1502-1549
27. அங்கிரன் கதிபெறு படலம் 1550-1596
28. கெளரி தவம்புரி படலம் 1597-1743
29. கெளரி திருமணப் படலம் 1744-1859


சிவமயம்

19. பள்ளுப்படலம் (1277-1343)