சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய
பெரியநாயகியம்மை கலித்துறை

periyanAyakiyammai kalittuRai
of civappirakAca cuvAmikaL
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Shaivam.org for providing us with a copy of this work in Unicode format and
for permissions to release the same as part of Project Madurai collections.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய
பெரியநாயகியம்மை கலித்துறை

திருச்சிற்றம்பலம்

This page was last updated on 5 March 2008.
.