நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
கௌசல்யா ஹார்ட், பாகம் 1 (பாசுரங்கள் 1 - 473)

nAlayira tivya pirapantam - English Translation
by Kausalya Hart, part 1 (verses 1- 473)
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Kausalya Hart of the Univ. of California, Berkeley, CA, USA
for providing a soft copy of this work and author permission to include the translation as part of
the Project Madurai etext collections.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2015.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/


நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
மூல பாசுரங்களுடன், ஆசிரியர் -கௌசல்யா ஹார்ட், பாகம் 1

Note: This English Translation uses diacritical markers to transliterate Tamil names and the etext file hence used Unicode font Gentium font from SIL (scripts.sil.org). So make sure that you have one such font (Arial Unicode OK) to view the etext correctly.


This file was last updated on 2 June 2015.
Feel free to Webmaster.