திருப்பேரூர்க் கலம்பகம்
ஆசிரியர் - கவியரசு கு. நடேச கவுண்டர்

tiruppOrUrk kalampakam
of kaviaracu ku. naTEca kavuNTar
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. kU. va. Muthukumaraswamy of Coimbatore, Tamilnadu, India
for the preparation and proof-reading of this etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2010.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

திருப்பேரூர்க் கலம்பகம்
ஆசிரியர் - கு. நடேச கவுண்டர்This file was last updated on 9 October 2010.
.