திருப்புல்லாணிமாலை
(ஆசிரியர் தெரியவில்லை)

tiruppullANimAlai
(author not known)
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing a scanned images version of this work
The etext has been prepared via Distributed Proof-reading implementation
of Project Madurai and we thank the following volunteers for their help:
Mr. Sakthikumaran, S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, R. Navaneethakrishnan, Sonia and S. Subathra.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2007.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

Source
ஸ்ரீ:
திருப்புல்லாணிமாலை.
இது மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்துச் செந்தமிழ்ப்பத்திராதிபர்
திரு.நாராயணையங்காரால் பரிசோதிக்கப்பெற்றது.
செந்தமிழ்ப்பிரசுரம்-38

மதுரை: தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாலைப் பதிப்பு.
1915.
========

This file was last updated on 10 October 2008.
.