தாயுமான சுவாமிகள் அருளிய
திருப்பாடற்றிரட்டு -பாகம் 3

tAyumAnavarin tirupATaRRiRaTtu - part 3
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing scanned
image files of this work. This work has been prepared via Distributed-Proofreading
and we thank the following persons for their help in the preparation of the etext:
S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, Sakthikumaran, Sonia, S. Subathra and V. Devarajan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

source acknowledgement:
தாயுமான சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய
"திருப்பாடற்றிரட்டு"
திருத்தணிகை சரவணப்பெருமாளையர் அவர்கள்
பிரதிக்கிணங்க பரிசோதிக்கப்பட்டு ஊ. புஷ்பரதசெட்டியார் தமது
சென்னை கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில் பதிக்கப்பட்டது
பிரஜோற்பத்தி வருடம்
-----------

This file was last updated on 10 August 2008
.