கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு என்னும்
"சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம் "

koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's
cEkkizAr cuvAmikaL purANam
(In TSCII Tamil Script)
Acknowledgements:
Etext preparation, proof reading & web version N D LogaSundaram & his daughter L Selvanayagi, Chennai India. PDF and unicode version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,
Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer
and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).

ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages
(Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil fontchosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view.
. or


ன Project Madurai 1999 - 2004
to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are http://www.projectmadurai.org/
header page is kept intactசிவசிவ
திருச்செந்திலாண்டவன் துணை

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
"திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு" என்னும்
"சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம் "