சொல்லின் கதை
(வானொலிப்பேச்சு)
மு.வரதராசன்

collin katai
(Dr. M. Varadarajan)
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing a scanned images version of this work
The etext has been prepared via Distributed Proof-reading implementation
of Project Madurai and we thank the following volunteers for their help:
Sakthikumaran, Karunanidhi, S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, R. Navaneethakrishnan, V. Devarajan, S. Govindarajan and Subbu.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

சொல்லின் கதை
(வானொலிப்பேச்சு)
டாக்டர். மு.வரதராசன், எம்.ஏ.,எம்.ஓ.எல்., பி.எச்.டி.
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,பச்சையப்பன் கல்லூரி


This file was last updated on 25 December 2008.
Feel free to Webmaster.