அம்பலவாணக் கவிராயரவர்கள்
பாடிய "சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம்"
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : கௌசல்யா ஹார்ட்

"aRappaLIswarar catakam" of
ampalavANa kavirAyar
English Translation: Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format

"aRappaLIsura catakam" of
ampalavANa kavirAyar
English Translation by : Kausalya Hart
Retired Lecurer, University of California, Berkeley, California, USA


Source of the Translation:
அம்பலவாணக் கவிராயரவர்கள்
பாடிய "சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம்"
திரு.புலவர் ‘அரசு’ அவர்கள் இயற்றிய உரையுடன்
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நுற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்
சென்னை - 1 , திருநெல்வேலி - 6 மதுரை - 1 கோவை - 1
4ம் பதிப்பு, சென்னை, ஜுலை 1980
------------
அறப்பளீசுர சதகம் பாக்கள் தமிழில் இந்த மின்பதிப்பின் முடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
------------
English Translation of aRappaLIsura catakam
by Kauslaya Hart

The praise of God

The elephant-faced Lord Ganesa
protects his devotees and gives them joy.
I worship him to give me the grace
to compose a hundred poems
with excellent meanings on the god of the gods,
our lord Aṛappuḷeesurar.
---------

1. The troubles of life

It is difficult to be born a human in the seven births
that a soul takes on this earth surrounded by the oceans.
It is much harder to be born in a high community
that has good culture and good traditions.
Even harder is to be born without disabilities.
Even if one is born with no troubles in life,
it is hard to know what is virtue and sin
and live without doing any mistake.
It is hard to be born rich
and it is harder to be born with compassion in one’s heart.
It is even harder to be born in the wide world
as a devotee who worships your feet.
O lord, you are nectar for your devotees.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ, the son of the king Mozai,
worships you in his heart every day.

2. A good wife

A good wife speaks and behaves sweetly to her husband,
looks as lovely as Lakshmi on her lotus.
She does not get angry
and has the four excellent qualities of a woman—
shyness, innocence, fear and modesty.
She knows how to treat her in-laws with respect,
receives guests with happiness and takes care of them,
and she comes from a respectable family whose people are without disease.
She is attractive and as beautiful as Rathi, the goddess of love.
She is chaste, does nothing against her husband’s wishes,
does not love anyone except her husband and has children.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

3. A good son

A good son gives charity just as his ancestors did,
keeps the honor and fame of his family,
gives food and other things to the poor,
does good deeds for others, performs yoga,
obeys and worships his parents and teachers, never opposing them,
follows the good paths of his parents,
and prays to the gods according to his family tradition.
He has sweet qualities, skills, good judgment, generosity,
and lives on the moral path of life.
To have such a good son, parents must have done good karma.
O lord, you, our light, remove our troubles.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear just king Madaveḷ worships you in his heart every day.

4. Brothers and sisters

The Vedas says that this is the way a person should behave with his sisters and brothers—

He should consider his wealth the same as theirs
and think that his fame and their fame are the same
and their disgrace is his disgrace.
He should think that the benefit of their penance is his
and his life is their life.
Even though snakes have five mouths and eat with all of them,
the food they eat goes to one stomach.
Just like that, all one’s brothers should live together feeling they are one.
O lord with feet that look like red lotuses
because you dance all the time,
you are the god Aṛappuḷeesurar in Saduragiri
and our dear chief Madaveḷ worships you in his heart every day.

5. A good Teacher

A good teacher
is a scholar of the sciences and arts
and knows how to teach Vedantha and Siddhantha.
He has good moral qualities, is strong, truthful to all,
knows yoga, yogic practices, spells,
and the shastras of other religions.
He follows the paths of philosophy,
lives without desire and attachment to worldly things,
and spends his life in peace and happiness.
O lord, you, the everlasting joy for all, are matchless,
you are faultless and the life and support of all creatures.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our beloved king Madaveḷ worships you in his heart every day.

6. A good Student

He serves his teacher always and never gets upset
even if the teacher becomes angry, scolds him, treats him cruelly
and never appreciates him.
Falling at the lotus feet of his guru, he should say,
“You are truly my father and mother, you are faultless,
all my body and wealth are yours, I worship you,”
and he should listen to his teacher’s advice.
The duty of a good student is to receive his guru’s grace
that removes the results of his karma.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
you burned the three forts of your enemies.
Our dear chief Madaveḷ worships you in his heart every day.

7. The good life

People should obtain wealth only by doing virtuous deeds,
they should protect their wealth
and increase it a hundred times through their cleverness,
eat healthy food and wear decent clothes and ornaments.
They should help elders, poets and the poor,
earn good fame, do charity on this earth,
and search for the good path to moksha.
If people hide their wealth and do not give,
they are blind and do not know what a good path is.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our king, the son of king Mozhai,
the chief of the Ganga dynasty,
worships you in his heart every day.

8. What one should not do

One should not make friends with bad people,
go to the houses of unkind people,
argue with anyone,
stay with unwise people,
do evil deeds,
blame others,
flirt with women,
gossip,
go near poisonous snakes,
go out alone at night,
try to swim a flooding river,
forget doing good deeds,
or speak in front of the king without fear.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our king Madaveḷ worships you in his heart every day.

9. Virtue

A woman from a good family is a virtue for a good house,
children are wealth for a good wife,
and education is important for children.
To be praised by the world is important for scholars
and good knowledge is needed for the wise.
If one wants to have a good life,
he should increase his knowledge,
do pure tapas, be a good person, help others,
do penance, have patience, obey and respect his elders,
and do service for others.
If one wants to be worthy,
he should have good qualities, love and compassion.
O lord, when the milky ocean was churned, poison came out of it,
and Vishnu, Brahma, and all the gods, sages, the sun, the moon
and the stars worshiped you and asked you to protect them.
You drank the poison that came from the milky ocean
and saved all the gods.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our king Madaveḷ worships you in his heart every day.

10. Useless things

A city without a temple,
a face without a nose,
a wife without a husband,
skills that do not give good results,
flowers without fragrance,
an army without elephants,
fields without guards to protect them,
houses without children,
the sky without the moon or sun,
an assembly without scholars,
music without rhythm,
a country without a king to protect it,
wealth that is not given away,
prayer without austerities,
food without enough salt,
and women without love.
What is the use of all these things?
O lord, you share your body with Shakthi, dear as your life.
You are Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our king Madaveḷ worships you in his heart every day.

11. Lord, why you do these things?

O faultless lord, why do you do these things?
You give wealth to stingy people,
give poverty to generous, helpful people,
give unwise men wives as chaste as Arundhati
and give cruel wives to good, peaceful husbands.
You make some people be born in good families
but then make them go to mean people and praise them.
You make the best poets compose poetry for people
who do not know the virtue of Tamil.
Tell us, lord, why do you do these things
and not help good people?
O faultless lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

12. A useless person

A useless person speaks incoherently in the assembly
even though he has learned many arts,
runs away like a coward on the battlefield
when an enemy warrior comes at him with a sword,
brings a false case, argues for it and is disgraced by others,
lives with a wife who loves another man,
flatters himself when others do not praise him,
and loves courtesans and leaves his wife.
O faultless lord,
remove the troubles and the poverty of all
and give them your grace.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

13. What one should do in life

One should become educated when young,
act according to what one has learned,
cross the oceans to earn wealth and perform charity with it,
make friendship with good people without ever abandoning them,
learn many good Tamil songs,
give money to good poets,
do much charity feeding the poor of the world,
and worship the feet of our beloved god,
performing many pujas with devotion.
O faultless lord,
you stay under the banyan tree.
You have a dark neck,
your forehead is decorated with ash
and you are everything in the world.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

14. Godlike people

Living without begging from others makes one clever,
helping and protecting others brings praise and fame,
giving gold without limit to others
makes one like incomparable Indra, the king of gods,
guarding a thousand people on the earth and protecting them
makes one like Brahma,
protecting and taking care of ten thousand people who help others
makes one worshiped as if he were lovely-eyed Thirumal,
and helping others even more than that makes one like the great Shiva.
O lord, you have Parvathi whose hair is fragrant and dark,
as half of your body.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

15. The Impossible

A person might walk on water,
eat bitter vegetables,
make fire cool as water,
embrace a large tiger,
wear a long snake,
cook sand like rice,
stop arrows and bullets from hitting him,
make a heavenly statue speak,
churn vinegar to make butter,
but no one can change the mind of stupid people.
O lord with a head adorned with a kondrai garland
you are faultless, worshiped by the gods,
the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

16. Good deeds

Remembering the help that others have done,
forgetting bad deeds done by others,
not falling in love with others’ wives even if they are wealthy, finding and giving back something another has lost,
nourishing the charity that another has performed in the world,
not giving false witness even for crores of rupees,
and, even if one might lose one’s head, not lying even in dreams.
The world says that these people are good people
and live happily on this world.
O dear lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

17. Wonderful deeds

If someone takes care of refugees and the poor, he is a wonderful man,
if he is strong and does not worry whether he loses or gains in war,
he is a great warrior,
if he refuses to hear gossip, he is like Meru mountain,
if he relieves the troubles of others and protects them he is a sacrificer.
if he understand other’s abilities and respects them, he is smart,
and if he does not fail in his promises he is like a great king.
O faultless lord with a trident,
this world is a playground for you.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

18. Mean people

Lustful people do not have good manners,
courtesans do not feel shy,
bad people do not have dignity,
thieves are not afraid of darkness,
young prostitutes do not have shame,
a person with no one to depend on has no way of surviving,
those who are not great are egotistic,
ungenerous people are not praised by anyone,
mean people do not tell the truth
and people without wealth do not have anything.
O lord with a neck as dark as the midnight,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

19. Impermanence

The body is a wonder that will disappear,
life is a flood that flows like a forest river,
and children, relatives, a house and wife all are joys
that will vanish like a mirage.
Strength of arms, braveness, youth and beauty
all are like the heat of the morning sun and will disappear.
Life itself is a lamp kept in the brightness of the sun
on open ground where no one can see it.
I should not live thinking these things are permanent.
Give me your grace—
I want only to worship your feet with love,
sprinkling flowers and water on them in the morning and evening.
All wise men worship the feet of you,
the teacher of knowledge to all.
Give me your grace, O faultless lord,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

20. The Abodes of Lakshmi

Lakshmi with long dark hair and thulasi garlands who rides an elephant stays in these places—
in the faces of good women,
in the palaces of kings,
in the beautiful homes of cultured people,
on a lotus blossom,
under the shadow of a vilva tree,
in the ocean,
on blooming creepers,
at the front entrance of a wedding home,
in a guarded city,
in a field where good crops grow,
in a lamp that shines brightly,
in a beautiful conch,
in the words of good people,
with people who do not lie,
on a lotus in a pond,
and in a milk pot.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

21. The goddess of ill fortune

The goddess of ill fortune stays with those who—

Eat without limit,
speak too much,
tell lies,
do evil deeds,
wear old clothes as if they are poor,
stay in the house of a woman who gets very angry
and does not want to be friendly with anyone.
The goddess of ill fortune also stays
in a dirty pot,
among a group of donkeys,
among a group of goats,
and in the sorrowful faces of people.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
the beloved of the beautiful daughter of Himavan,
our dear king Madaveḷ, the king of Mozhai,
worships you in his heart every day.

22. Useless things

What is the use of —

A flourishing murungai tree that does not give fruit,
a barking dog that does not give milk,
a red murukkam flower without fragrance,
the tasteless salty ocean whether black or white,
a flourishing surakkāy plant that cannot be used for food,
and people, whether rich or poor, who do not help others.
O ancient lord adorned with lovely kondrai garlands,
Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

23. Faultless things

Sandalwood does not lose its fragrance even if it cut,
milk that is boiled for a long time does not lose its sweet taste,
a precious jewel that becomes dirty does not lose it’s value,
gold that is melted in fire does not lose its worth,
the sun and moon do not lose their brightness
even when dark clouds hide them,
and the value of educated people is always appreciated by the world
even though mean people may not understand their wisdom.
O lord, you do not abandon intelligent people.
O god of Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

24. Helping

This world helps the gods, ancestors, the sun, moon, stars
and the three gods, Shiva, Vishnu and Brahma
because its people worship them.
Good kings help and nurture their citizens.
Good citizens and the army help their garlanded king.
The rain helps crops grow
and the crops in the fields feed the people.
Elders say that the chastity of good women,
the justice of kings and the morality of Brahmins
make the rain fall.
You are our chief and you carry a long bull banner,
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

25. Happiness

Children feel happy when they see their parents happy,
beautiful alli blossoms in ponds bloom when the moon comes out,
lotus flowers bloom and flourish when they see the rising sun.
peacocks are happy and dance when they see rain clouds,
the poor feel joy when they see generous people,
and the whole country is happy when it has a famous and just king.
O faultless lord with jaṭa as red as the evening sky,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

26. Things with faults

Friendship with people who talk sweetly but do not really love you,
food served without love,
crops grown by hired labor that languish,
an army that goes to battle without a captain,
love for a woman who does not love in return,
and the life of someone who borrows too much money from others,
O ancient god praised by all the gods,
your compassion never grows less.
O lord, Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

27. Ignorant people

If a crazed monkey drunk on toddy as if it were a devil
is bitten by a scorpion and falls into thick bush,
will it survive and find a good path in life?
In the same way if a young, ignorant person, born in a low caste,
attains even a slightly high status,
even in dreams he will not have good knowledge, good qualities,
uprightness, forbearance, respect for elders and a charitable mind.
O generous lord, you are the meaning of the famous Vedas,
the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

28. True elders, friends, gurus and relatives

If someone finishes for you the work you could not finish on time,
he is your elder brother.
If someone helps when you are in trouble
he is your father and mother.
If someone helps when enemies attack you, he is a godlike friend.
If someone gives you good advice and tells your future, he is your guru.
If someone thinks of your happiness and sorrow as his own, he is your good relative.
If someone knows your thoughts and acts according to your wishes, he is your son.
O lord adorned always with a garland of anaaram and a snake around your neck,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

29. Good qualities

Good manners is to love your parents in your heart and be compassionate to them,
obedience is to speak to your guru with respect and pray to god,
sweetness is talk with your lovely dark-eyed wife in your bedroom,
goodness is to be compassionate and show generosity to your wise elders,
the right way to live is to follow your king’s orders,
love is to be kind to your relatives
and hatred is what should be shown to your enemies.
Manu’s book of rules for life says that these are good things for everyone.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

30. Kali Yuga

In Kaliyuga people praise bad poets but not good ones,
are hospitable to bad people but do not help the suffering,
do not worship good deities but worship evil gods,
do not respect their own father and mother,
go to prostitutes and fall at their feet,
and do not talk to their relatives who helped them when they were in trou-ble
but show hospitality to guests who praise them.
This is how people behave in Kali Yuga.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

31. Recognizing others

One knows an educated person by how he speaks,
a chaste woman by how she looks at others,
a saint by how he controls himself,
a devil-like person by his bad actions,
a plant’s ability to grow by how quickly the tender leaves shoot out from it,
a hero by his bravery,
and a person’s family by his behavior.
O lord, god of Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our beloved king Madaveḷ worships you in his heart every day.

32. Uniting together

If many join together, they can tie up a strong elephant with a rope of grass,
if many drops become a river, they can fill a lake or a pond,
if many soft threads come together, they can make a beautiful dress,
if someone puts together a cloth and a long stick he can make an um-brella,
if rice is covered with husk it becomes paddy that is planted as seeds,
and if people live together with understanding, they become successful in life.
O faultless lord, the god Brahma could make a fallen fruit rejoin its branch,
but even he could not find your head.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

33. Success

Actors achieve success if they speak sweetly,
lecherous people find success if they are rich,
doctors gain success by giving good medicine,
a courtesan is successful if she is beautiful,
a heroic king achieves fame if he fights well,
sages gain fame in the world if they have patience,
Vedic priests are respected if they are born in good families,
merchants find fame if they use their scales accurately,
faultless farmers grow good paddy if they plow their fields well,
and a horse is good if it can run fast.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

34. Necessity

If someone does not chew betel leaves after a meal,
his face will resemble the moon with its dark spot,
if good people do not live in a large city, it is empty,
if a country is not ruled by a good king it will be destroyed,
if a beautiful house is without good sons, it is empty,
if an assembly lacks intelligent and courageous scholars, it is useless,
and if a land does not have wealthy people it will be destroyed.
O lord, you gave your grace to the world
by giving Ganesa and Guhan to it.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

35. Ignorant people

Listen, these are the things ignorant people do—
they ask advice from their wives,
tell others the faults of their parents,
come before an assembly and speak incoherently,
do stupid deeds that make their relatives mock them,
help friends who do not really love them
and later suffer because of it,
and grow angry at beggars as if they were blind bulls.
Yet all of these are better than people who are not educated.
O lord who went as a messenger for the poet Sundarar, your friend,
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

36. Needs

Even a smart person needs to ask advice from others,
even a strong warrior needs an army with him,
even a scholar needs to ask help from other educated people,
even a king who rules the world under one umbrella needs a smart minister in his palace,
even a good musician needs someone to play the drone,
and even a bright lamp needs a stick to prod the wick.
O lord, white as a conch, with a third eye on your forehead,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

37. Poverty

Things that are useless without wealth—

Being born in a high caste,
being learned in all skills,
having a good, beautiful wife,
being respected by others,
speaking with words sweet as milk,
having orthodox manners,
and possessing heroism and wisdom.
Whatever one may have, if he does not have wealth,
even his mother will grow tired of him,
his relatives will disgrace him,
all will speak of him without respect
and even his wife will vilify him.
O dear lord who drank poison to save the gods,
you are everything.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

38. Meanness

It is bad to be a beggar,
but refusing to give anything to a beggar is worse.
Telling a person not to give is stupid,
but promising to give and not giving is worse.
Promising to help people but not doing so is bad.
Speaking sweetly to those who need help
but making them come again and again
and finally refusing to give anything to them
is the act of the cruelest sinner in the world.
You are the beloved of Uma whose lips are like red petals,
you are nectar for the poor.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

39. Not to be revealed

People should not tell these things about themselves to others—

their date of birth, their troubles,
truths about fate that may hurt others,
the medicine that they take,
the mantra given by their guru,
troubles that have led to their disgrace,
charity that they have given,
their staying with a woman who is ornamented with precious gold,
the fame and respect they have received,
their thoughts, their sicknesses,
and that they have no food to eat.
O lord with a dark neck,
beloved of Uma, the mother of all the three worlds,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

40. The age of the gods and heavenly things

The Caturayuga lasts for 2000 years.
For Brahma who has four faces 2000 years is only one day.
In this 2000 years, fourteen Indras will appear and go away.
When Brahma lives for a hundred years and disappears,
that is called a karpam.
O lord, god of gods and king of the gods,
if a crore of karpams passes, it is only one day for Thirumal.
If one crore of Thirumals are born and disappear,
that is the time you take to shake your head and laugh once.
O lord, you share half of your body with Shakti.
O god, Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

41. Beauty

A horse’s beauty is revealed in its face,
the beauty of Vedic scholars, in their lotus feet.
the beauty of a shining mirror, in its surface,
the beauty of a cow, on its back,
and the beauty of good women and young girls after puberty shines all over their bodies.
The beauty of copper, silver, bell metal, iron, gold and white lead
appears when they are cleaned by tamarind, sunnam, saazmbal, sand, taadu and cow dung.
You are the lord of Himalaya mountain, you carry a strong bow,
and you are the life of all,
O lord, god of Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

42. Control

A strong, vicious bull is controlled with a rope,
a rutting elephant is controlled by a goad,
a poisonous snake is calmed by playing music,
a galloping horse is mastered by the bit,
people evil as poison are mastered by whipping them,
and the anger of people is controlled by wise people with their wisdom.
O dear lord whose devotees bow to your beautiful lotus feet,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.
.
43. Light

A ruby has its brightness in its deep red color,
a red firefly is brighter than a ruby,
a lamp is brighter than a firefly,
a torch gives more light than a lamp,
firecrackers are brighter than a torch
and the cool moon gives more light than firecrackers.
Intelligent people say that both the brightness of the sun
and the fame of just kings, victorious heroes
and wise people spread in all directions.
You conquered the handsome Madan
and burned him with your third eye.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

44. Good things becoming bad

If passionate men and thieves look at the moon,
it become poison for them,
if courtesans see a rich chief of a village, it is poisonous for him,
if sick people eat very tasty food,
it may not agree with them and be poisonous for them.
if a miser sees good artists, it is poisonous for him
because he worries he may have to give them money,
if a poor poet goes to an assembly of good poets,
he will worry because he will not be able to speak with them,
and if sinners think of good deeds, it is poisonous for them.
O lord, you stay in the hearts of the sages and yogis
that are as pure as the Vedas.
O god of Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

45. Admirable acts

If great people do something, whether it is good or bad
it is acceptable,
when a woman who is loved by someone
does something either out of love or sadness, it is good for the lover,
when a poor person gives much charity it is praised by all,
when someone receives a wound on a battlefield, it is good,
when someone climbs on an elephant or falls from it,
people think it is great,
and when someone climbs on a dog and falls off it,
onlookers think it is funny,
O dear lord, you give your grace to devotees
who keep you in their hearts.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

46. Good karma

King Sibi protected the dove that came to him for refuge,
Harichandran is praised by the world for telling the truth,
Mahabali gave the boon that Vishnu asked without hesitation,
Rama obeyed his father’s wish,
Lakshmana followed his elder brother Rama to the forest,
Parasurama removed the curses of his ancestors,
Garuda helped his relatives,
Siruthondar hurt his son for Shiva,
Kannappar covered Shiva’s eyes with his sandals,
Prahladan fought with his father to show him Vishnu is god
and Vibhishana told the plans of his brother Ravana to Rama
so Rama could kill him.
All these were good people even though they did bad deeds.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

47. Bad Karma

These are people who lost their lives or fame
because of their bad karma—

Daskhan became angry, fought with Shiva and lost his life,
the Asuran Padmasuran danced with Vishnu and lost his head,
Indra fell in love with Ahalya, the wife of Rishi Gauthama,
and was covered with thousand eyes all over his body,
Duriyodhana refused to give property to his cousins the five Pandavas
and lost everything in battle.
The one who disgraced his elders had his head replaced with an elephant’s head and wandered.
and Duryodhana disgraced Krishna in the assembly,
lost his kingdom and died.
O lord, all wise men and gods worship your feet,
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

48. A good town

A good town has ponds, wells, a river,
a mountain nearby, banana and kamugu trees,
coconut trees, good paddy lands, irrigation channels,
and lakes blooming with kāvi flowers, lotus and kuvaḷai flowers.
It has many wonderful communities such as merchants
and Vedic scholars.
The king of that land is good and protects his citizens.
It has beautiful temples, dancers, singers, rich palaces
and good people.
If people there have a good life and happiness,
one can say it is the door of heaven.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

49. A bad town

A bad town is where mean people from low families live.
Its houses have broken thorn fences in front of them,
its women walk on the streets with uncombed hair,
it is surrounded by forests and mountains
where bitter thorn muraikkai plants grow,
thieves wander around always,
and its wells have no bucket or rope to draw water.
It is better to be in hell than to stay in such a place.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

50. Taking an oil bath

If one takes an oil bath—
on Sunday, it removes one’s beauty.
on Monday, it brings wealth,
on Tuesday, it brings trouble,
on Wednesday, it makes one smart,
on Thursday, it makes one unwise and takes away one’s wealth,
and on Friday and Saturday it gives long life.
But there is a remedy for this:
people say if when they take an oil bath,
they mix the oil with various good herbs,
it nullifies the bad things that could happen in the week.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

51. A good doctor

A good doctor should know the right time for his patient to take herbal medicines,
the condition of his patient,
should have read the medicinal of Tanvantiri, Kumbamuni, Kongaṇar and the Cithar,
and know the power of the different types of medicines
and how to use them.
He should be acquainted with herbs like maṇḍura centhura laksham
and the famous kuṇavakadam and the cures that they give,
and he should know how to use good oils and ointments.
He should know what type of disease the patient has
and be learned in all the books of ayurvedic medicine
so that he can give medicine that is as good as nectar.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

52. Knowing the truth

The stars and astrology do not tell lies.
If the medicines given by a doctor cure sickness, they are good.
The way one lives a good or bad life shows
whether he did tapas in previous births.
Good religious books prove whether Vishnu is the god of gods.
The mantras Rudram, namagam and jamagam prove
whether Shiva is the greatest god.
O lord, I am your slave and it is your duty to protect me.
I do archana for you and worship your feet every day.
O chief, lord of the Vedas, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

53. Karma gives everything in life

If someone has a clear mind, wealth, wisdom,
education, compassion, progress, good looks, enjoyment,
a sacrificing mind, a lovely beautiful wife,
heroism that cannot be overcome by anyone,
patience, skills, manliness and sweet words,
that is all because of the good karma that his soul has done.
If someone wishes to get these qualities by emulating others, it will not happen.
Even if the bitter vegetable vembu does tapas for a long time,
and wishes to become sweet like a rasthali mango, it will fail.
O lord decorated with a garland of kondrai blossoms,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

54. No one can escape fate

A person may be able to—

measure the oceans,
describe the forms of Vishnu, Brahma and other gods,
measure any part of the world,
know the conditions of his body,
control his breath,
do many types of yoga and other exercises,
jump high into the sky,
even make one think that someone is god,
and know all the eight siddhis,
but still he cannot escape when the results of his karma.
O lord Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

55. The highest of all

Many scholars who have learned many books say this—

There is no caste higher than the Brahmins,
the scholars of the Vedas,
no higher mountain than the Himalayas,
no better river on earth than the Ganges that flows with white roaring waves,
nothing wiser than the rishis who performed much tapas,
nothing hotter than fire,
no gods higher than good fathers and mothers,
no religious books better than the Vedas,
no better language than the ancient northern language,
and no higher charity than feeding people.
O dear lord worshiped by the sun, Brahma,
the gods in the sky and rishis,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

56. Useless people

Useless people are those who—

Love someone else’s wife,
talk of useless things with others,
hide food from guests,
do not want to study,
compose poems only about those who give them money,
carry another person on their back for a job,
are uneducated and unable to do anything,
and spend more money than their income.
O faultless lord are adorned with a snake,
I wander uselessly, yet you, dancer in Thillai,
gave me your grace.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

57. Things that need support—

Without help to support them, these things may not survive—

A home where only young people live without elders,
a city not protected by a strong fort,
a country without a good king and good language spoken by people,
a poem that does not have rhyme,
a flower garden without guards,
a lake that does not have good banks,
a skill that one has learned with mistakes,
clarity without a basis in proper exposition,
dancers not praised by other experienced dancers,
and a tall tree with many branches that is close to a flooding river.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

58. Good qualities.

If someone always tells the truth and has good qualities
does he need to go around the temple with flowers?
If he leads a good life without stealing or killing
does he need to do charity that is praised by others?
If he has removed passion and miserliness from his heart,
does he need to do good acts of charity?
If he has a pure mind, does he need to take a bath in a river?
O lord, if someone worships your true devotees,
does he need to bow to your feet?
If someone worships the Brahmins, does he need to do archana for the gods in the sky?
You are the god of Aiyāṛu, Kamalai, Chonachalam and Thillai,
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

59. Fame

Only one in ten speaks well in an assembly and is appreciated.
Only one in a hundred sings better than all in a assembly.
Only one in thousand can sing and tell a story excellently,
and anyone who appreciates them is one among ten thousand
while only one among a lakh really understands the stories and appreciate the songs in their hearts.
Only one of the faultless devotees among crores worships the lord all three times of the day.
O god Ekambaranathar of Kāsi, the whole world praises you.
You are the lord of Kailāsam, Kuzumam, Vināsi, Ērur, Veṇkāḍu, Chengāḍu, and Kāḷathi.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

60. The power of chastity

All people of the world praise these chaste women—

Ahalya, the wife of the rishi Gauthama, who cursed her to became a stone because she loved Indra,
Anusya who cursed the sun and kept it from rising at dawn to save her husband,
Sita who went into the fire to prove her chastity to Rama,
Chandramati, wife of Harichandra who went with him to the forest and helped him,
Draupadi, the wife of the Paṇḍavas, who took a vow to kill
all the Kauravas
and Nalayini, the wife of Rishi Mandaviyar,
who took her husband in a basket to a prostitute’s house.
O ancient lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

61. New clothes

If one wears new clothes—

on Sundays the clothes shine in the bright sun,
on Mondays the clothes will get wet in the rain and spoil,
on Tuesdays the clothes will be torn in a few days,
on Wednesdays, those who wear new clothes will be victorious,
on Thursdays, those who wear new clothes
will look handsome and get more new clothes,
and on Fridays those who wear new clothes will have a good life and their wealth will increase.
O faultless lord, you shine in the form described by the Vedas and Aga-mas.
O ancient lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

62. Travelers

According to the shastras,
if a traveller sees these things going from right to left,
it is good luck and he will be successful in all his actions:
powerful eagles, monkeys, snakes, rats, pig, a mongoose,
deer, mice, owls that screech all night, bears that are hard to control,
forest cats, tigers and forked-tongue lizards.
If one starts to travel and hears someone saying, “Do not go,”
he will get a headache, muscle pains and continuous sneezing on the way and suffer.
O faultless lord, you are praised by elders,
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

63. Good fortune for a traveler.

If a traveler sees these coming in front of him,
it is good fortune for him:
a fox, a peacock, a green parrot, a hen, a heron, a crow,
a naali, a chichili, an oondi, a naraiyaan, a cempothu,
a buffalo, Brahmins, a tiger, and a rabbit.
It is also good luck for him if he hears someone calling, the sound of a conch,
the sound of a king’s drum beating, or the sound of a bell ringing.
You shine like the rising sun in the morning,
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

64. A traveler’s luck

If these things come in front of a traveler when he starts, it is bad luck for him:
a single Brahmin, a sage, a beggar, a goldsmith, a women without orna-ments,
people carrying grass or firewood, a bald man, a potter with a pot and an oil merchant,
but it is good luck if these come in front of him:
people carrying water pots, a basket with dried cow dung, fruits,
Brahmins who give food to others, Sumangali women, potatoes,
a pregnant woman, a washerman with his bundle of clothes,
a milk pot, bangle sellers, and flower sellers.
O lord, you are adorned with a snake
and the Ganges flows on your head,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

65. Foods one should not eat

The ancient shastras say that the following are not suitable food for good people—
milk that you buy, milk that is kept for children,
milk that is not boiled, mushrooms,
the vegetables murungkai and surai,
leftover rice, burned rice, spinach, peerkathi,
white salt, sugar from a coconut tree, garlic, white eggplant,
and the leftover food that is thrown away from a Shiva temple.
Eating in the darkness is not good.
O faultless lord, the gods in the sky
and the sages who have controlled their senses worship you.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

66. Flaws

The flaw of the famous Ganges is the foam that floats on it,
the flaw of the white shining crescent moon is its black dot in the middle of it,
the fault of the rishi who does powerful tapas is anger,
the fault of a king is that he goes to fight with an enemy without knowing his strength,
the fault of beggars is to ask alms from a miser,
and a good sugarcane juice becomes bitter
if someone puts his fingers into it.
O bright lord, the four Vedas that search for you were not able to find you.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

67. A new house

It is good to dig a foundation for a new house
or to enter a new house in the following months:
Chitrai, Vaikasi, Avani, Aipasi, Karthigai and Thai.
The following are not good months to dig a foundation
or to enter a house:
Ani, Adi, Purattasi, Markazhi, Aasi and Punguni,
and that is because
in Ani Shiva burned the three forts of the Raksasas,
in Adi Seetha was kidnapped by Ravana,
in Purattasi Hiraṇya was defeated by Vishnu,
in Markazhi, the Mahabharata war began,
in Masi Shiva drank the poison that came out of the milky ocean
and in Punguni Shiva burnt Manmadan.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

68. Guests

On Sundays even enemies receive guests happily,
on Mondays relatives come,
on Tuesdays no one comes to eat,
on Wednesdays if people receive guests, it is good for them,
on Thursdays if someone comes as a guest he will become an enemy.
on Fridays friends one has not seen visit
on Saturdays it is not good to have guests
and any day is good to have friends whom you like as guests.
O lord, with a shining mazu weapon in your beautiful hand,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

69. Puberty—days of the week

If a girl gets her first menses on—

Sunday, she will be sick,
Monday, she will be a chaste women,
Tuesday, she will sad,
Wednesday, she will get many smart children,
Thursday, her children will become rich,
Friday, she will be rich, beautiful and enjoy her life,
and Saturday, she will be poor and wander everywhere.
O shining lord, I am your poor devotee,
yet you took me with love and gave me your grace.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

70. Puberty—the zodiac

Wise people say that
if a girl gets her first menses under the sign of—

Aries, she will be poor,
Taurus, she will become a prostitute,
Gemini, she will prosperous and happy,
Cancer, she will be friendly with all,
Leo, she will have disgrace and poverty,
Virgo, she will be famous,
Libra, she will be careful in spending money,
Scorpio, she will be sick and suffer,
Sagitarius, she will follow wrong paths in life,
Capricorn, she will lose her dignity,
Aquarius, she will be happy in life,
and Pisces, she will be wise.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

71. Islands and Oceans

These are the seven oceans that surround the earth and the islands.
The measure of Karunkadal that surrounds the earth is one lakh yo-janas.
The Karunkadal surrounds Navalam island,
the Karuppancattrukkadal surrounds Ilavam island,
the Madukkadal surrounds Kuca Island,
the Neykkadal surrounds Grauja island,
the Thiruppalkadal surrounds Savagam Island,
the Tayirkkadal surrounds Sanmali Island,
and the Nannirkkadal surrounds Putkaram Island.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

72. Precious things

More than thousands of weapons, horses are jewels for an army,
a smart minister is a jewel for the king of a country,
a beautiful chaste woman is a jewel,
a scholar learned in many arts who is modest is a jewel on the earth,
a rich man with unlimited wealth who is generous is a jewel,
a person who is born in a good family with true knowledge is a jewel.
O faultless lord, you have the form of the Vedas and Agamas
that are indestructible.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

73. Leaves for eating food

One can eat food on these leaves—
banana leaves, punnaburasu leaves, good kurukkathi leaves,
leaves, jackfruit leaves, coconut leaves
and pannir leaves because they are all good for health.
One should not eat on a screw pine leaves, arthi leaves,
aaveraṇḍa leaves, sahadeva leaves, muḷmurukku leaves,
erukkilai leaves and kichili leaves
because they are not good for health.
Eating snacks often, drinking water when one eats,
eating a lot of rice and eating before one gets hungry
will spoil one’s health.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
Madaveḷ our beloved king, the chief of Vellala community
on the earth surrounded with ocean,
worships you in his heart every day.

74. The poverty of poets

Good poets, the kings of poetry, wander in all the three worlds
proclaiming all kinds of praise to misers and begging for money,
yet a stupid person who cannot read or write
says that he is matchless and smart.
In an assembly a miser claims that he is like the great patron Karnan,
someone who is ugly pretends that he is Manmadan,
a coward who cannot even pick up a weapon says he is heroic like Ar-junan,
and a lier claims to be like Harichandra who never lies.
O lord, you have a dark neck because you have swallowed the poison strong as fire,
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
and Madaveḷ our beloved king, the chief of Vellala community
on the earth surrounded with oceans
worships you every day in his heart.

75. A poet

A poet should know good Tamil,
all the four types of poetry in Tamil
and recite them like a stream flowing with sweet honey,
like a rain of faultless nectar.
He should know the wonderful Tamil poems—
the epics, akam, puram, alangaram, prabhandam,
all types of grammar,
commentaries on all poetry
and the various kinds of colloquial Tamil.
A good poet should be able to stand in front of an ocean-like assembly
and give a speech that sounds like the roaring ocean. O faultless lord, you, our friend, drank poison
and your neck is dark.
Madaveḷ our beloved king, the chief of Vellala community
on the earth surrounded with oceans,
worships you every day in his heart.

76. Karma and the body

These parts of your body will have good karma if —

your eyes see virtuous people,
your ears hear compassionate words from elders,
your mouth praises good people’s fame and reverences them with words,
your hands worship faultless people,
and your body does faultless service for good people.
If someone obeys the orders of good people,
that is the most fortunate thing that can come for one from former births.
O lord, you give me the knowledge that removes my egotism.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

77. Birthdays

If someone is born—
on Sunday, he will have much trouble in life,
on Monday, he will have health and wealth
by the grace of the god,
on Tuesday, he will not have health,
on Wednesday, he will learn many good arts
and become famous and be intelligent,
on Thursday, he will have good clothes.
on Friday, he will have good relationships with women,
and on Saturday, he will suffer.
O faultless lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

78. Desire

If someone desires gold, he does not respect his family and guru,
if he is hungry he will not know the taste of the food,
if he wanders about fascinated with prostitutes
and falls in their net,
he is without fear or shame,
if he wants to learn he will not worry about comforts and sleep.
To lead a simple life, praise and disgrace are not important.
Giving troubles to others takes away a person’s ability to understand good and bad.
Everyone should know that some actions are bad and hell exists.
O faultless lord, you wear the skin of an elephant.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

79. The monsoon

During these times rain will fall
and make crops flourish—

in the month of Chitrai under the star of Parani,
in the faultless month of Vaikasi,
on the fourth day after a full moon,
on the fourth of the month, Ani, when the moon is waning,
in the month of Adi on Ekadasi day in the evening
when the sun sets,
and in the month of Avani, on Mula star when the sun sets.
Your chest is adorned with beautiful Kuvalai garlands,
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

80. Useless things

These things are useless—

wealth that does not help when one needs it,
a relative who does not help when one is in trouble,
knowledge that does not help when one needs to speak in an assembly,
an army that does not help when enemies come in front of a king,
worship that does not help Vimalan, the faultless god,
a light that does not shine when there is darkness,
food that does not help when one is hungry.
clothes that do not help for cold weather,
a wife who does not help when one is sick or tired,
being coquettish when one does not really in love,
and a son who does not help his old parents.
O lord, you are the ancient one
whom even the gods and the sages could not reach,
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our king Madaveḷ worships you in his heart every day.

81. Sages

These are the six duties of all sages—

following the rules of purity,
going to rivers and bathe in the morning,
not forgetting to say the Gayathri prayer three times a day,
receiving guests happily and serving them
and performing the prescribed rituals without forgetting any.
Sages should not be greedy,
and should follow all orthodox manners.
If they who do all these things tell the rain to fall, it will.
The power of the scholars of the Vedas is so great that it cannot be de-scribed.
You are the faultless lord adorned with athi garlands
and stay on the high mountains,
you are our chief and you rule me.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

82. Excellent kings

Excellent kings follow the rules of Manu,
all other kings praise their wisdom and heroism,
they are victorious and fight with their swords,
they ride well on horses and elephants,
have smart ministers, strong forts, ocean-like armies,
chariots, horses, elephants and strong warriors.
They have an assembly of good scholars
who know all about other countries,
and their captains know when to go to war
are aware of the plans of other kingdoms,
and are brave, never retreating when they fight.
The people in their country are wealthy
and they have ocean-like quantities of food.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

83. Good Merchants

Merchants—

cross the oceans to do business,
go to Kerala in the south of India,
do not wander about a lot or become distracted,
do not get discouraged if their business does not go well,
make farmers who labor to grow crops their friends,
know where they can make money and where they cannot,
help others and increase their wealth,
send their workers long distances for profit
and find out where goods are the most inexpensive,
go there and buy many things for a bargain price.
Though they are careful about the price of the things they buy,
they do not hesitate to give mountains of money to buy something worth-while.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

84. Farmers

Farmers—

wear fresh garlands of kuvalai blossoms,
plow and grow grain to nourish the life of the people,
help Brahmins perform worship and sacrifices for everyone’s welfare
and bless kings to be victorious and rule the country well.
Merchants receive grain from the farmers and receive gold selling it.
It is because farmers grow paddy and give it to temples
that worship is performed in temples everywhere
so that people may live happy without poverty and get food.
O great lord, you stay in the silver mountains always,
you are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

85. The treasurer, the minister and the captain of the army

The treasurer of a country should know the wealth of his king
and of enemy kings and he should know what the future of his country will be.
A smart minister knows the thoughts of his king,
the time and the place where actions should be done
and the wisdom and strength of the citizens of his country.
The captain of an army should know the ability of his warriors and of en-emy warriors
before he goes to fight and he should attain victory in all battles.
O faultless lord, you share half of your body
with the beautiful daughter of Himalaya, more loving than all the mothers of the world,
and you are everything in the world.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

86. The royal accountant

If a letter comes to the palace,
the following should be as clear to a good accountant as a nelli fruit he holds in his hand:
who sent it, what time it was written,
what the writer wants to achieve and where it comes from.
He should be able to read it
and write an answer for the king, knowing the thoughts of the king.
He should be able to count, add and subtract in a few seconds.
He should be able to make a mountain into a mustard seed
and a mustard seed to a mountain in an account.
O lord, you are all forms, the formless, light and the sky,
you are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

87. Anger

Anger is the father and mother of all sins.
It destroys one’s family,
does not allow a person to be successful in any action,
gives sorrow,
destroys excellence,
kills relationships,
brings blame,
makes others into enemies,
removes compassion,
and is a mean thing.
It brings loneliness and destroys the ability to be friends with others,
it takes a person to Yama and pushes him into a hole of fire.
O lord, you take away all my troubles and protect me.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

88. Receiving things from others

If one praises his own penance and generosity
he will not obtain what he wants.
The foolish people who disgrace Brahmins will lose the days of their life.
Even if someone gives fragrant garlands, sandal paste,
yogurt, milk, meat, a house and good paddy,
those who know the rules of Manu will not accept them without paying for it.
If people, even those born into low status,
give honey, fruit, roots, firewood and banana leaves
and serve food with love to good people, they will accept them.
O beloved lord, you carry bull flag,
you are the beloved of Uma, the goddess,
you are our friend and chief.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

89. The Tattvas

The tattvas are thirty-six,
the atma tattvas that are connected to body are twenty-four,
the five bhutas are earth, water, fire, wind and sky,
the five feelings are taste, see, hear, smell and touch,
the five parts of body that feel are mouth, eyes, ears, nose
and body,
the five acting body parts are feet, hands, mouth, anus
and the genitals,
the four karanas are mind, knowledge, thought and egoism.
The seven faultless vidya tattvas are
time, art, fate, skill, rāga, purusha and illusion.
The five Shiva tattvas are sūktavidya, Īśa, sadaikyam, sakti
and Shivam.
O lord, you gave your grace to the sages Janaka and others
under the shadow of the ancient banyan tree
and you are our friend and chief.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

90. Kama’s arrows

Kama’s five flower arrows are the lotus, ashoka, jasmine, neelam and mango flower,
The flower of the lotus brings desire into someone’s mind,
the mango flower makes a woman’s body pale,
the ashoka causes lovesickness,
the cool jasmine makes someone sleepy
and the neelam brings deep distress.
All these make someone think only of the love they feel.
They have no other desires, sigh, talk incoherently,
feel their hearts tremble, their minds are shocked,
they do not want to eat, feel feverish, become weak and thin,
and do not want to speak.
They suffer so much that others cannot tell if they are alive or not.
O lord, our chief, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

91. Kama’s weapons

Kama’s arrows are the lotus, ashoka, jasmine, neelam
and a mango tree blossom.
His bow is fresh, sweet sugarcane,
his arrows are swarms of dark bees,
his chariot is the breeze,
his horses are green parrots,
his elephant is darkness,
the thazai flower is his sword,
the roaring ocean is his drum,
a fish is his banner,
and a battlefield is his mind.
His army is filled with beautiful girls,
a cuckoo bird is his trumpet,
his songs are the buzzing of bees
and his parasol is the moon.
His beloved wife is Rathi,
his crown is the young breasts of fearless young women,
the place where he always resides is the mons of women.
O lord, you are nectar for poor people,
the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

92. Make these as your friends.

There are fifteen people who know the good paths of life
that one should not make into enemies even in dreams—

kings, ministers, evil people, gossipers,
those who get angry all the time with their messengers,
strong people, accountants, good cooks who cook and serve food,
magicians, rich people, low-caste people, advisers, good medicine men,
and poets who compose good poems.
O lord, you have your wife as half of your body.
You, a friend, are praised by the Vedas,
a treasure for your devotees and our chief.
Brahma who rides on a swan
and Vishnu could not find your head or feet
when they searched for you.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

93. Choosing the good

The following things should be checked to be sure they are good before being used—
sweet sugarcane, white milk, cotton, paddy, sesame seeds,
and coconut.
One should select servants only after knowing their faults
and being sure that they will not make mistakes in their work.
One should praise beautiful flowers, girls as pretty as paintings,
those who help others, children, warriors and elders with good hearts.
O lord, I have done many mistakes yet you still gave me your grace.
O god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

94. The Goddess Uma of Kanchi

Uma gave houses for pregnant women to help them with giving birth,
she gave earrings to others, gave milk for children.
built good choultries that give food to poor,
built ashrams for the poor to stay,
built stone platforms so cows could scratch their backs,
helped poor women and brought them joy,
helped barbers and washer people,
gave mirrors so people could see their faces,
gave water to the thirsty, gave oil for people’s hair,
gave food for cows, helped the sick,
gave snacks and betel leaves to the people,
took food for prisoners, helped the suffering,
cultivated gardens, conducted marriages according to the shastras,
gave food to beggars, sages and animals,
built temples, gave medicines to the sick
and provided food to students.
O lord, you are the beloved of the goddess, the mother of all,
the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

95. A good home

A good home is a house where a husband and wife do their duties well
and take care of their father and mother.
It has a good wife, good relatives, obedient children and servants,
people who come to them for help.
In it, the duties for ancestors and gurus are performed,
the poor are helped and faultless guests are received.
Its husband wife are kind to their siblings, cows and Brahmins,
and they live doing their duties so not even the sages are their equal.
O dear lord, the beloved of the goddess Parvathi, the mother of all life,
god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

96. Puranas

Ten wonderful puranas tell good religious stories of Shiva—
The Bhautikam, Lingam, Markaṇḍeyam, the beautiful Vamanam, Matsyam,
Saivam, Perungkurmam, Varaaham, Kandacaritham, and Bramaanḍam.
The Vaishnavam, Garuḍam, Naradam, and Bhagavatam tell religious sto-ries of Vishnu.
The Padmapuranam and Brahmakaivarthapuranam tell religious stories about Brahma.
The Suriyapuranam tells stories about Suriya, the sun.
The Agneeyam tells the story of Agni, the fire god.
O lord, the river Ganges flows in your hair
and your head is adorned with the white moon and arugu grass.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

97. Nonexistent things

These are the things that are rare—
untasted nectar, an unworn ornament, undiminishing wealth,
a lotus flower that does not bloom when it sees the sun,
an alli flower that does not bloom when the moon rises,
a cloud that gives rain without becoming dark,
a moon without its dark spots
and a lion that does not live in a forest.
The great speak good words, and are famous, educated,
generous, heroic, pleasant and good hearted.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madavel, generous as the karpaga tree
and praised by all the world,
worships you in his heart every day.

98. Vishnu’s avatharams

As a fish Vishnu went in the ocean,
killed Somuhasuran, brought the Vedas for the gods
and saved them from the Asuras,
as a turtle he gave nectar to the gods,
as a boar he killed Hiraniyasuran when he took the earth rolling it as a mat,
as a man-lion he killed Hiranyakashipu,
as Vamana he measured the world and the sky,
as Parasurama with an axe he destroyed
many dynasties of the earth,
as Rama he fought with the proud king Ravana
and as Balarama and Krishna
he took away the fear of the people on the earth.
He will come in the form of Kalki in future.
These are the ten incarnation of Vishnu,
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri.
Our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

99. Lord Shiva

Lord Shiva, the beloved of the goddess Uma,
his head adorned with the moon,
rides on a bull, dances beautifully in Thillai
and shares half of his body with Uma.
He took the form of a bridegroom, and of a beggar,
he burned Kama, conquered Yama for Markandeya,
burned the three forts of his enemies,
and killed the heroic Salandaran.
He is Veerabadran and he conquered Narasimhan,
pinched off one of the heads of Brahma,
took the form of a hunter, wears a garland of horns,
gave his grace to the strong Sandeswara,
drank the poison that came out of the milky ocean,
and gave the discus to Vishnu.
He is Soman and created his son Skanda,
gave the mango to his son Ganesa
and has the form of Dakshinamurthy and the Linga.
He raises one foot and dances and his form is joy.
O lord, god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri,
our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

100. Ambalavanar’s request to Shiva

O lord, people adorn you with blossoming fresh kuvalai,
soft mullai, jasmine, marukkozundu, lovely vilvam
with all other flowers and fragrant leaves and you accept them.
God of gods, people decorate you with the erukku flower,
the puḷai flower, arugu grass and red mulli flower garlands
and you happily accept them all.
It is your duty to accept my poor poems
just as you accept the good poems of wonderful poets.
O faultless lord, your head where the Ganges rolls with its waves
is adorned with a snake and the lovely crescent moon.
You are the god Aṛappuḷeesurar of Saduragiri
and our dear king Madaveḷ worships you in his heart every day.

SUBHAM

--------------- அம்பலவாணக் கவிராயரவர்கள்
பாடிய "சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம்"

காப்பு
நேரிசை வெண்பா
உம்பர்கோன் எம்பெருமான் ஓங்கறப்ப ளீசுரன்மேற்
பைம்பொருள்சே ருஞ்சதகம் பாடவே - அம்புவியோர்
ஆக்கும் துதிக்கையான் அன்புடையார்க் கின்பருளிக்
காக்கும் துதிக்கையான் காப்பு.

1. உயர் பிறப்பு

கடலுலகில் வாழும்உயிர் எழுபிறப் பினுள்மிக்க
      காட்சிபெறு நரசன் மமாய்க்
கருதப் பிறத்தலரி ததினும்உயர் சாதியிற்
      கற்புவழி வருதல் அரிது;
வடிவமுடன் அவயவம் குறையாது பிழையாது
      வருதலது தனினும் அரிது;
வந்தாலும் இது புண்யம் இதுபாவம் என்றெண்ணி
      மாசில்வழி நிற்றல் அரிது;
நெடியதன வானாதல் அரிததின் இரக்கம்உள
      நெஞ்சினோன் ஆதல் அரிது;
நேசமுடன் உன்பதத் தன்பனாய் வருதல்இந்
      நீள்நிலத் ததினும் அரிதாம்;
அடியவர்க் கமுதமே! மோழைபூ பதிபெற்ற
      அதிபன்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
------------

      2. இல்லாளின் சிறப்பு

கணவனுக் கினியளாய், ம்ருதுபாஷி யாய், மிக்க
      கமலைநிகர் ரூப வதியாய்க்,
காய்சினம் இலாளுமாய், நோய்பழி யிலாததோர்
      கால்வழியில் வந்த வளுமாய்,
மணமிக்க நாணம்மடம் அச்சம் பயிர்ப்பென்ன
      வரும்இனிய மார்க்க வதியாய்,
மாமிமா மற்கிதம் செய்பவளு மாய், வாசல்
      வருவிருந் தோம்பு பவளாய்,
இணையில்மகிழ் நன்சொல்வழி நிற்பவளு மாய்வந்தி
      என்பெயர் இலாத வளுமாய்,
இரதியென வேலீலை புரிபவளு மாய்ப்பிறர்தம்
      இல்வழி செலாத வளுமாய்,
அணியிழை யொருத்தியுண் டாயினவள் கற்புடையள்
      ஆகும்;எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
------------


3. நன்மக்கட் பேறு

தங்குலம் விளங்கிடப் பெரியோர்கள் செய்துவரு
      தருமங்கள் செய்து வரலும்,
தன்மமிகு தானங்கள் செய்தலும், கனயோக
      சாதகன் எனப்படுதலும்,
மங்குதல் இலாததன் தந்தைதாய் குருமொழி
      மறாதுவழி பாடு செயலும்,
வழிவழி வரும்தமது தேவதா பத்திபுரி
      மார்க்கமும், தீர்க்கா யுளும்,
இங்கித குணங்களும், வித்தையும், புத்தியும்,
      ஈகையும், சன்மார்க் கமும்
இவையெலாம் உடையவன் புதல்வனாம்; அவனையே
      ஈன்றவன் புண்ய வானாம்;
அங்கச விரோதியே! சோதியே! நீதிசேர்
      அரசன்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------------

4. உடன் பிறப்பு

கூடப் பிறந்தவர்க் கெய்துதுயர் தமதுதுயர்
      கொள்சுகம் தம்சு கமெனக்
கொண்டுதாம் தேடுபொருள் அவர்தேடு பொருள்
      அவர்கொள் கோதில்புகழ் தம்பு கழெனத்,
தேடுற்ற அவர்நிந்தை தம்நிந்தை தம்தவம்
      தீதில்அவர் தவமாம் எனச்
சீவன் ஒன்றுடல்வே றிவர்க்கென்ன, ஐந்தலைச்
      சீறரவம் மணிவாய் தொறும்
கூடுற்ற இரையெடுத் தோருடல் நிறைத்திடும்
      கொள்கைபோல் பிரிவின் றியே
கூடிவாழ் பவர்தம்மை யேசகோ தரரெனக்
      கூறுவது வேத ருமமாம்;
ஆடிச் சிவந்தசெந் தாமரைப் பாதனே!
      அண்ணல்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

5. நல்லாசிரியர் இயல்

வேதாந்த சித்தாந்த வழிதெரிந் தாசார
      விவரவிஞ் ஞானபூர்ண
வித்யாவி சேடசற் குண சத்ய சம்பன்ன
      வீரவை ராக்ய முக்ய
சாதார ணப்பிரிய யோகமார்க் காதிக்ய
      சமாதிநிஷ் டானு பவராய்ச்,
சட்சமய நிலைமையும் பரமந்த்ர பரதந்த்ர
      தருமமும் பரச மயமும்
நீதியின் உணர்ந்து, தத்துவமார்க்க ராய்ப், பிரம
      நிலைகண்டு பாச மிலராய்,
நித்தியா னந்தசை தன்யராய், ஆசையறு
      நெறியுளோர் சற்கு ரவராம்
ஆதார மாய்உயிர்க் குயிராகி யெவையுமாம்
      அமல! எமதருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------

      6. நன்மாணாக்கரியல்

வைதாலும் ஓர்கொடுமை செய்தாலு மோசீறி
      மாறாதிகழ்ந் தாலுமோ
மனதுசற் றாகிலும் கோணாது, நாணாது,
      மாதாபி தாவெனக்குப்
பொய்யாமல் நீ யென்று கனிவொடும் பணிவிடை
      புரிந்து, பொரு ளுடலாவியும்
புனித! உன்றன தெனத் தத்தஞ்செய் திரவுபகல்
      போற்றி, மல ரடியில் வீழ்ந்து,
மெய்யாக வேபரவி உபதேச மதுபெற
      விரும்புவோர் சற்சீ டராம்
வினைவேர் அறும்படி அவர்க்கருள்செய் திடுவதே
      மிக்கதே சிகரதுகடன்
ஐயா! புரம்பொடி படச்செய்த செம்மலே!
      அண்ணல்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

7. பொருள்செயல் வகை

புண்ணிய வசத்தினாற் செல்வமது வரவேண்டும்;
      பொருளைரட் சிக்க வேண்டும்
புத்தியுடன் அதுவொன்று நூறாக வேசெய்து
      போதவும் வளர்க்க வேண்டும்;
உண்ணவேண் டும்; பின்பு நல்லவத் ராபரணம்
      உடலில்த ரிக்க வேண்டும்;
உற்றபெரி யோர்கவிஞர் தமர்ஆ துலர்க்குதவி
      ஓங்குபுகழ் தேட வேண்டும்;
மண்ணில்வெகு தருமங்கள் செயவேண்டும்; உயர்மோட்ச
      வழிதேட வேண்டும்; அன்றி,
வறிதிற் புதைத்துவைத் தீயாத பேர்களே
      மார்க்கம்அறி யாக்குரு டராம்
அண்ணலே! கங்கா குலத்தலைவன் மோழைதரும்
      அழகன்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------

      8. ஒண்ணாது

வஞ்சகர் தமைக்கூடி மருவொணா தன்பிலார்
      வாசலிற் செல்லொ ணாது;
வாதெவ ரிடத்திலும் புரியொணா தறிவிலா
      மடையர்முன் நிற் கொணாது;
கொஞ்சமே னும்தீது செய்யொணா தொருவர்மேல்
      குற்றஞ்சொ லொண்ணா தயல்
கோதையர்க ளோடுபரி காசஞ்செ யொண்ணாது;
      கோளுரைகள் பேசொணாது;
நஞ்சுதரும் அரவொடும் பழகொணா திருள்வழி
      நடந்துதனி யேகொணாது
நதிபெருக் காகின் அதில் நீஞ்சல்செய் யொண்ணாது;
      நல்வழி மறக்கொணாது;
அஞ்சாமல் அரசர்முன் பேசொணா திவையெலாம்
      அறியும்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------

9. ஒன்றற்கொன்று அழகு

வாழ்மனை தனக்கழகு குலமங்கை; குலமங்கை
      வாழ்வினுக் கழகு சிறுவர்;
வளர்சிறுவ ருக்கழகு கல்வி;கல் விக்கழகு
      மாநிலம் துதிசெய் குணமாம்;
சூழ்குண மதற்கழகு பேரறிவு; பேரறிவு
      தோன்றிடில் அதற்க ழகுதான்
தூயதவம், மேன்மை, உபகாரம், விரதம், பொறுமை
      சொல்லரிய பெரியோர் களைத்
தாழ்தல், பணி விடைபுரிதல், சீலம், நேசம், கருணை
      சாற்றுமிவை அழகென் பர்காண்
சௌரி, மல ரோன், அமரர், முனிவர், முச்சுடரெலாம்
      சரணம்எமை ரட்சி யெனவே.
ஆழ்கடல் உதித்துவரு விடம்உண்ட கண்டனே!
      அண்ணல்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-------------

10. ஒன்று இல்லாமற் பயன்படாதவை

கோவில் இல் லாதவூர், நாசியில் லாமுகம்,
      கொழுநன் இல் லாத மடவார்,
குணமதில் லாவித்தை, மணமதில் லாதமலர்,
      குஞ்சரம் இலாத சேனை,
காவல்இல் லாதபயிர், பாலர்இல் லாதமனை,
      கதிர்மதி யிலாத வானம்,
கவிஞர்இல் லாதசபை, சுதிலயை இலாதபண்,
      காவலர் இலாத தேசம்,
ஈவதில் லாததனம் நியமம்இல் லாதசெபம்,
      இசை லவணம் இல்லா தவூண்,
இச்சையில் லாதபெண் போகநலம், இவை தம்மின்
      ஏதுபலன் உண்டு? கண்டாய்!
ஆவியனை யாட்கிடம் தந்தவா! கற்பதரு
      ஆகும்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-------------

11. தகாத சேர்க்கை

பூததயை இல்லாத லோபிய ரிடத்திலே
      பொருளைஅரு ளிச்செய் தனை!
புண்ணியம் செய்கின்ற சற்சன ரிடத்திலே
      பொல்லாத மிடிவைத் தனை!
நீதியகல் மூடர்க் கருந்ததி யெனத்தக்க
      நெறிமாத ரைத்தந் தன்னை!
நிதானம்உள உத்தமர்க் கிங்கிதம் இலாதகொடு
      நீலியைச் சோவித் தனை!
சாதியில் உயர்ந்தபேர் ஈனர்பின் னேசென்று
      தாழ்ந்துபர வச்செய் தனை!
தமிழருமை யறியாத புல்லர்மேற் கவிவாணர்
      தாம்பாட வேசெய் தனை!
ஆதரவிலாமல்இப் படிசெய்ததென் சொலாய்?
      அமல! எமதருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

      12. பதர்

மாறாத கலைகற்றும் நிலைபெற்ற சபையிலே
      வாயிலா தவனொரு பதர்;
வாள்பிடித் தெதிரிவரின் ஓடிப் பதுங்கிடும்
      மனக்கோழை தானொரு பதர்;
ஏறா வழக்குரைத் தனைவருஞ் சீசியென்
      றிகழநிற் பானொரு பதர்;
இல்லாள் புறஞ்செலச் சம்மதித்தவளோ
      டிணங்கிவாழ் பவனொரு பதர்;
வேறொருவர் மெச்சாது தன்னையே தான்மெச்சி
      வீண்பேசு வானொரு பதர்;
வேசையர்க ளாசைகொண் டுள்ளளவும் மனையாளை
      விட்டுவிடு வானொரு பதர்;
ஆறாத துயரையும் மிடியையும் தீர்த்தருள்செய்
      அமல! எமதருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
------------

      13. செய்ய வேண்டும்

வாலிபந் தனில்வித்தை கற்க வேண்டும்;கற்ற
      வழியிலே நிற்க வேண்டும்;
வளைகடல் திரிந்து பொருள் தேடவேண்டும்;தேடி
      வளரறஞ் செய்ய வேண்டும்;
சீலம்உடை யோர்களைச் சேரவேண் டும்;பிரிதல்
      செய்யா திருக்க வேண்டும்
செந்தமிழ்ப் பாடல்பல கொள்ளவேண் டும்;கொண்டு
      தியாகம் கொடுக்க வேண்டும்;
ஞாலமிசை பலதருமம் நாட்டவேண் டும்;நாட்டி
      நன்றாய் நடத்த வேண்டும்;
நம்பன் இணை யடிபூசை பண்ணவேண் டும்;பண்ணி
      னாலும்மிகு பத்தி வேண்டும்
ஆலமமர் கண்டனே! பூதியணி முண்டனே!
      அனக! எமதருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

14. மேன்மேல் உயர்ச்சி

தன்மட்டில் இரவாது சீவனம் செய்பவன்
      சாமர்த்தியம் உளபுருடன் ஆம்
சந்ததம் பதின்மரைக் காப்பாற்று வோன்மிக்க
      தரணிபுகழ் தருதேவன் ஆம்.
பொன்மட்டி லாமலீந் தொருநூறு பேரைப்
      புரப்பவன் பொருவி லிந்த்ரன்,
புவிமீதில் ஆயிரம் பேர்தமைக் காப்பாற்று
      புண்யவா னேபிரமன் ஆம்
நன்மைதரு பதினா யிரம்பேர் தமைக்காத்து
      ரட்சிப்ப வன்செங் கண்மால்,
நாளுமிவன் மேலதிகம் ஆகுவெகு பேர்க்குதவு
      நரனே மகாதே வன் ஆம்,
அன்மட்டு வார்குழலி பாகனே! ஏகனே!
      அண்ணல்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில் நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

      15. செயற்கருஞ் செயல்

நீர்மேல் நடக்கலாம்! எட்டியும் தின்னலாம்!
      நெருப்பைநீர் போற்செய் யலாம்!
நெடியபெரு வேங்கையைக் கட்டியே தழுவலாம்!
      நீள்அர வினைப்பூ ணலாம்!
பார்மீது மணலைச் சமைக்கலாம் சோறெனப்
      பட்சமுட னேஉண்ண லாம்!
பாணமொடு குண்டுவில கச்செய்ய லாம்! மரப்
      பாவைபே சப்பண் ணலாம்!
ஏர்மேவு காடியும் கடையுற்று வெண்ணெயும்
      எடுக்கலாம்! புத்தி சற்றும்
இல்லாத மூடர்தம் மனத்தைத் திருப்பவே
      எவருக்கும் முடியா துகாண்!
ஆர்மேவு கொன்றைபுனை வேணியா! சுரர்பரவும்
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

      16. நல்லோர் - 1

செய்ந்நன்றி மறவாத பேர்களும், ஒருவர்செய்
      தீமையை மறந்த பேரும்,
திரவியம் தரவரினும் ஒருவர்மனை யாட்டிமேற்
      சித்தம்வை யாத பேரும்,
கைகண் டெடுத்தபொருள் கொண்டுபோய்ப் பொருளாளர்
      கையிற்கொ டுத்த பேரும்,
காசினியில் ஒருவர்செய் தருமம்கெ டாதபடி
      காத்தருள்செய் கின்ற பேரும்,
பொய்யொன்று நிதிகோடி வரினும் வழக்கழிவு
      புகலாத நிலைகொள் பேரும்.
புவிமீது தலைபோகும் என்னினும் கனவிலும்
      பொய்ம்மையுரை யாத பேரும்,
ஐயஇங் கிவரெலாம் சற்புருட ரென்றுலகர்
      அகமகிழ்வர்! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------

      17. நல்லோர் - 2

அடைக்கலம் எனத்தேடி வருவோர் தமைக்காக்கும்
      அவனே மகாபுரு டனாம்;
அஞ்சாமல் எதுவரினும் எதுபோ கினும்சித்தம்
      அசைவிலன் மகாதீ ரனாம்;
தொடுத்தொன்று சொன்னசொல் தப்பாது செய்கின்ற
      தோன்றலே மகரா சனாம்;
தூறிக் கலைக்கின்ற பேர்வார்த்தை கேளாத
      துரையே மகாமே ருவாம்!
அடுக்கின்ற பேர்க்குவரும் இடர்தீர்த் திரட்சிக்கும்
      அவனே மகாதியா கியாம்;
அவரவர் தராதரம் அறிந்துமரி யாதைசெயும்
      அவனே மகாஉசி தன்ஆம்;
அடர்க்கின்ற முத்தலைச் சூலனே! லோலனே!
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

      18. இல்லை

காமிக்கு முறையில்லை; வேசைக்கு நாண்இல்லை;
      கயவர்க்கு மேன்மை யில்லை;
கன்னம்இடு கள்வருக் கிருளில்லை; விபசார
      கன்னியர்க் காணை யில்லை;
தாமெனும் மயக்கறுத் தோங்குபெரி யோர்க்குவரு
      சாதிகுலம்என்ப தில்லை;
தாட்சணியம் உடையபேர்க் கிகலில்லை; எங்குமொரு
      சார்பிலார்க் கிடம தில்லை;
பூமிக்குள் ஈயாத லோபர்க்கு வளமான
      புகழென்ப தொன்று மில்லை;
புலையர்க்கு நிசமில்லை; கைப்பொருள் இலாததோர்
      புருடருக் கொன்றும் இல்லை;
யாமினி தனக்கு நிகர் கந்தரத் திறைவனே
      அன்புடைய அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

      19. நிலையாமை

காயம்ஒரு புற்புதம்! வாழ்வுமலை சூழ்தரும்
      காட்டில்ஆற் றின்பெ ருக்காம்!
கருணைதரு புதல்வர்கிளை மனைமனைவிஇவையெலாம்
      கானல்காட் டும்ப்ர வாகம்!
மேயபுய பலவலிமை இளமையழ கிவையெலாம்
      வெயில்மஞ்சள்! உயிர்தா னுமே,
வெட்டவெளி தனில்வைத்த தீபம்என வேகருதி,
      வீண்பொழுது போக்காமலே
நேயமுட னேதெளிந் தன்பொடுன் பாதத்தில்
      நினைவுவைத் திருபோ தினும்
நீர்கொண்டு மலர்கொண்டு பரிவுகொண் டர்ச்சிக்க
      நிமலனே! அருள்புரி குவாய்
ஆயும் அறி வாளர்பணி பாதனே! போதனே!
      அண்ணல்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

      20. திருமகள் இருப்பிடம்

நற்பரி முகத்திலே, மன்னவர் இடத்திலே,
      நாகரிகர் மாமனை யிலே,
நளினமலர் தன்னிலே, கூவிளந் தருவிலே,
      நறைகொண்ட பைந்துள விலே,
கற்புடையர் வடிவிலே, கடலிலே, கொடியிலே,
      கல்யாண வாயில் தனிலே,
கடிநக ரிடத்திலே, நற் செந்நெல் விளைவிலே,
      கதிபெறு விளக்க தனிலே,
பொற்புடைய சங்கிலே, மிக்கோர்கள் வாக்கிலே
      பொய்யாத பேர்பா லிலே,
பூந்தடந் தன்னிலே, பாற்குடத் திடையிலே
      போதகத் தின்சிர சிலே
அற்பெருங் கோதைமலர் மங்கைவாழ் இடமென்பர்
      அண்ணல்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

      21. மூதேவி இருப்பிடம்

மிதம்இன்றி அன்னம் புசிப்போர் இடத்திலும்,
      மிகுபாடை யோ ரிடத்தும்,
மெய்யொன் றிலாமலே பொய்பேசி யேதிரியும்
      மிக்கபா தகரிடத்தும்,
கதியொன்றும் இலர்போல மலினம்கொ ளும்பழைய
      கந்தையணி வோரி டத்தும்
கடிநா யெனச்சீறி எவரையும் சேர்க்காத
      கன்னிவாழ் மனைய கத்தும்,
ததிசேர் கடத்திலும், கர்த்தபத் திடையிலும்,
      சார்ந்தஆட் டின்தி ரளிலும்
சாம்பிண முகத்திலும் இவையெலாம் கவலைபுரி
      தவ்வைவாழ் இடமென்பர் காண்!
அதிரூப மலைமங்கை நேசனே! மோழைதரும்
      அழகன்எம தருமைமதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

      22. இருநிலையினும் பயனற்றவை

குணம்அற்ற பேய்முருங் கைத்தழை தழைத்தென்ன?
      குட்டநோய் கொண்டு மென்ன?
குரைக்கின்ற நாய்மடி சுரந்தென்ன ? சுரவாது
      கொஞ்சமாய்ப் போகில் என்ன?
மணம்அற்ற செம்முருக் கதுபூத் தலர்ந்தென்ன?
      மலராது போகில் என்ன?
மதுரம்இல் லாஉவர்க் கடல்நீர் கறுத்தென்ன?
      மாவெண்மை யாகில் என்ன?
உணவற்ற பேய்ச்சுரை படர்ந்தென்ன? படரா
      துலர்ந்துதான் போகி லென்ன?
உதவாத பேர்க்குவெகு வாழ்வுவந் தாலென்ன?
      ஓங்கும்மிடி வரில்என் னகாண்?
அணியுற்ற பைங்கொன்றை மாலிகா பரணனே!
      ஆதியே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

23. குறைந்தாலும் பயன்படல்

தறிபட்ட சந்தனக் கட்டைபழு தாயினும்
      சார்மணம் பழுதா குமோ!
தக்கபால் சுவறிடக் காய்ச்சினும் அதுகொண்டு
      சாரமது ரங்கு றையுமோ?
நிறைபட்ட கதிர்மணி அழுக்கடைந் தாலும் அதின்
      நீள்குணம் மழுங்கி விடுமோ?
நெருப்பிடை உருக்கினும் அடுக்கினும் தங்கத்தின்
      நிறையுமாற் றுக்கு றையுமோ?
கறைபட்ட பைம்புயல் மறைத்தாலும் அதுகொண்டு
      கதிர்மதி கனம்போ குமோ?
கற்றபெரி யோர்மகிமை அற்பர் அறிகிலரேனும்
      காசினி தனிற்போ குமோ?
அறிவுற்ற பேரைவிட் டகலாத மூர்த்தியே!
      ஐயனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-------------

24. ஒன்றுக்கொன்று ஆதரவு

வானவர் பிதிர்க்கள்முச் சுடர்மூவர் கோள்கட்கும்
      வாழ்வுதரும் உதவி புவனம்
வளம்மிக்க புவனம் தனக்குமேன் மேல்உதவி
      வாழ்பெற் றிடுமன் னராம்!
தேனமர் நறுந்தொடையல் புனைமன்ன வர்க்குதவி
      சேர்ந்தகுடி படைவர்க் கம்ஆம்;
சேர்குடி படைக்குதவி விளைபயிர்! பயிர்க்குதவி
      சீர்பெற வழக்கு மழையாம்!
மேனிமிர் மழைக்குதவி மடமாதர் கற்பொன்று;
      வேந்தர்தம் நீதி யொன்று
வேதியர் ஒழுக்கம்ஒன் றிம்மூன்று மேயென்று
      மிக்கபெரி யோர்உரை செய்வார்
ஆனமர் நெடுங்கொடி உயர்த்தனம் இறைவனே!
      அதிபனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

25. இதனை இதுகண்டு மகிழும்

தந்தைதாய் மலர்முகம் கண்டுநின் றாலிப்ப
      தவர்தந்த சந்ததி யதாம்!
சந்த்ரோ தயம்கண்டு பூரிப்ப துயர்வாவி
      தங்குபைங் குமுத மலராம்!
புந்திமகிழ் வாய்இரவி வருதல்கண் டகமகிழ்வ
      பொங்குதா மரைமலர் களாம்!
போதவும் புயல்கண்டு கண்களித் தேநடம்
      புரிவது மயூர இனமாம்!
சிந்தைமகிழ் வாய்உதவு தாதாவி னைக்கண்டு
      சீர்பெறுவ திரவலர் குழாம்
திகழ்நீதி மன்னரைக் கண்டுகளி கூர்வதிச்
      செகம்எலாம் என்பர் கண்டாய்!
அந்தியம் வான் அனைய செஞ்சடா டவியனே!
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

      26. ஆகாதவை

உள்ளன் பிலாதவர் தித்திக்க வேபேசி
      உறவாடும் உறவும் உறவோ?
உபசரித் தன்புடன் பரிமா றிடாதசோ
      றுண்டவர்க் கன்னம் ஆமோ?
தள்ளா திருந்துகொண் டொருவர்போய்ப் பார்த்துவரு
      தக்கபயிர் பயிரா குமோ?
தளகர்த்தன் ஒருவன்இல் லாமல்முன் சென்றிடும்
      தானையும் தானை யாமோ?
விள்ளாத போகம்இல் லாதபெண் மேல்வரு
      விருப்பமும் விருப்ப மாமோ?
வெகுகடன் பட்டபேர் செய்கின்ற சீவனமும்
      மிக்கசீ வனமா குமோ?
அள்ளா திருங்கருணை யாளனே! தேவர்தொழும்
      ஆதியே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

27. நற்பண்புக்கு இடமிலார்

வெறிகொண்ட மற்கடம் பேய்கொண்டு, கள்ளுண்டு
      வெங்காஞ் சொறிப்பு தலிலே
வீழ்ந்து, தேள்கொட்டி டச்சன்மார்க்கம் எள்ளளவும்
      மேவுமோ? மேவா துபோல்,
குறைகின்ற புத்தியாய், அதில் அற்ப சாதியாய்க்,
      கூடவே இளமை உண்டாய்க்,
கொஞ்சமாம் அதிகார மும்கிடைத் தால்மிக்க
      குவலயந் தனில்அ வர்க்கு,
நிறைகின்ற பத்தியும் சீலமும் மேன்மையும்
      நிதானமும் பெரியோர் கள்மேல்
நேசமும் ஈகையும் இவையெலாம் கனவிலும்
      நினைவிலும் வராது கண்டாய்;
அறைகின்ற சுருதியின் பொருளான வள்ளலே!
      அண்ணலே ! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------


      28. இவர் இன்ன முறையர்

தன்னால் முடிக்கவொண் ணாதகா ரியம்வந்து
      தான்முடிப் போன்த மையன்ஆம்;
தன்தலைக் கிடர்வந்த போதுமீட்டு தவுவோன்
      தாய்தந்தை யென்னல் ஆகும்;
ஒன்னார் செயும்கொடுமை யால்மெலிவு வந்தபோ
      துதவுவோன் இட்ட தெய்வம்;
உத்திபுத் திகள்சொல்லி மேல்வரும் காரியம்
      உரைப்பவன் குருஎன் னல்ஆம்;
எந்நாளும் வரும்நன்மை தீமைதன தென்னவே
      எண்ணிவரு வோன்பந் துஆம்;
இருதயம் அறிந்துதன் சொற்படி நடக்குமவன்
      எவன் எனினும் அவனே சுதன்
அந்நார மும்பணியும் எந்நாளு மேபுனையும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
--------

      29. ஒழுகும் முறை

மாதா பிதாவினுக் குள்ளன் புடன்கனிவு
      மாறாத நல்லொ ழுக்கம்;
மருவுகுரு ஆனவர்க் கினியஉப சாரம்உள
      வார்த்தைவழி பாட டக்கம்;
காதார் கருங்கண்மனை யாள்தனக் கோசயன
      காலத்தில் நயபா டணம்;
கற்றபெரி யோர்முதியர் வரும்ஆ துலர்க்கெலாம்
      கருணைசேர் அருள்வி தானம்;
நீதிபெறும் மன்னவ ரிடத்ததிக பயவினயம்;
      நெறியுடைய பேர்க்கிங்கிதம்;
நேயம்உள தமர்தமக் ககமகிழ் வுடன்பரிவு
      நேரலர் இடத்தில் வைரம்
ஆதிமனு நூல்சொலும் வழக்கம்இது ஆகும்எம
      தையனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
------------

30. குணத்தைவிட்டுக் குற்றத்தை ஏற்றல்

துட்டவிக டக்கவியை யாருமே மெச்சுவர்;
      சொல்லும்நற் கவியை மெச்சார்
துர்ச்சனர்க்க கம்மகிழ்ந்து பசரிப் பார்வரும்
      தூயரைத் தள்ளிவிடுவார்
இட்டமுள தெய்வந் தனைக்கருதி டார்; கறுப்
      பென்னிலோ போய்ப்பணிகுவார்;
ஈன்றதாய் தந்தையைச் சற்றும்மதி யார்; வேசை
      என்னிலோ காலில் வீழ்வார்;
நட்டலா பங்களுக் குள்ளான பந்துவரின்
      நன்றாக வேபே சிடார்;
நாளும்ஒப் பாரியாய் வந்தபுத் துறவுக்கு
      நன்மைபல வேசெய் குவார்;
அட்டதிசை சூழ்புவியில் ஓங்குகலி மகிமைகாண்!
      அத்தனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
------------

31. குணங்காணும் குறி

கற்றோர்கள் என்பதைச் சீலமுட னேசொலும்
      கனவாக்கி னாற்கா ணலாம்;
கற்புளார் என்பதைப் பார்க்கின்ற பார்வையொடு
      கால்நடையி னும்கா ணலாம்;
அற்றோர்கள் என்பதை ஒன்றினும் வாரா
      அடக்கத்தி னால்அ றியலாம்;
அறமுளோர் என்பதைப் பூததயை யென்னும்நிலை
      யதுகண்டு தான் அறியலாம்;
வித்தோங்கு பயிரைக் கிளைத்துவரு துடியினால்
      விளையும்என் றேஅ றியலாம்;
வீரம்உடை யோரென்ப தோங்கிவரு தைரிய
      விசேடத்தி னால்அ றியலாம்;
அத்தா! குணத்தினாற் குலநலம் தெரியலாம்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------

32. கூடிற் பயன்படல்

செத்தைபல கூடியொரு கயிறாயின் அதுகொண்டு
      திண்கரியை யும்கட் டலாம்!
திகழ்ந்தபல துளிகூடி ஆறாயின் வாவியொடு
      திரள்ஏறி நிறைவிக் கலாம்!
ஒத்தநுண் பஞ்சுபல சேர்ந்துநூல் ஆயிடின்
      உடுத்திடும் கலைஆக் கலாம்!
ஓங்கிவரு கோலுடன் சீலையும் கூடினால்
      உயர்கவிகை யாக்கொள் ளலாம்!
மற்றும்உயர் தண்டுலத் தோடுதவி டுமிகூடின்
      மல்கும்முளை விளைவிக் கலாம்!
மனமொத்த நேயமொடு கூடியொருவர்க்கொருவர்
      வாழின்வெகு வெற்றி பெறலாம்!
அற்றகனி யைப்பொருத் தரிபிரமர் தேடரிய
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
--------------

33. வெற்றி யிடம்

கலைவலா ருக்கதிக சயம் மதுரவாக்கிலே;
      காமுகர்க் கதிக சயமோ
கைப்பொருளி லே;வரும் மருத்துவர்க் கோசயம்
      கைவிசே டந்தன் னிலே;
நலமுடைய வேசையர்க் கழகிலே! அரசர்க்கு
      நாளும்ரண சூரத் திலே
நற்றவர்க் கதிகசயம் உலகுபுகழ் பொறையிலே;
      ஞானவே தியர்த மக்கோ
குலமகிமை தன்னிலே; வைசியர்க் கோசயம்
      1கூடிய துலாக்கோ லிலே;
குற்றம் இல்லாதவே ளாளருக் கோசயம்
      குறையாத கொழுமு னையிலே;
அலைவில்குதி ரைக்குநடை வேகத்தில் அதிகசயம்
      ஆம்என்பர்; அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-----------


34. ஒன்றின் இல்லாமையாற் பாழ்படல்

தாம்பூல தாரணம் இலாததே வருபூர்ண
      சந்த்ரன்நிகர் முகசூ னியம்!
சற்சனர் இலாததே வெகுசனம் சேர்ந்துவாழ்
      தரும்பெரிய நகர்சூ னியம்!
மேம்பா டிலாதமன் னவர்கள் வந்தாள்வதே
      மிக்கதே சச்சூ னியம்!
மிக்கசற் புத்திரன் இலாததே நலமான
      வீறுசேர் கிருகசூ னியம்!
சோம்பாத தலைவரில் லாததே வளமுடன்
      சொல்லுயர் சபாசூ னியம்!
தொல்லுலகில் அனைவர்க்கும் மாநிதியம் இல்லதே
      சுத்தசூ னியமென் பர்காண்!
ஆம்பல்வத னத்தனைக் குகனையீன் றருள்செய்த
      அத்தனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

      35. மூடர்களில் உயர்வு தாழ்வு

பெண்புத்தி கேட்கின்ற மூடரும், தந்தைதாய்
      பிழைபுறம் சொலும்மூ டரும்,
பெரியோர்கள் சபையிலே முகடேறி வந்தது
      பிதற்றிடும் பெருமூ டரும்,
பண்புற்ற சுற்றம் சிரிக்கவே யிழிவான
      பழிதொழில்செய் திடுமூ டரும்,
பற்றற்ற பேர்க்குமுன் பிணைநின்று பின்புபோய்ப்
      பரிதவித் திடுமூ டரும்,
கண்கெட்ட மாடென்ன ஓடியிர வலர்மீது
      காய்ந்துவீழ்ந் திடுமூ டரும்,
கற்றறி விலாதமுழு மூடருக் கிவரெலாம்
      கால்மூடர் அரைமூ டர்காண்
அண்கற்ற நாவலர்க் காகவே தூதுபோம்
      ஐயனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

      36. இதற்கு இது வேண்டும்

தனக்குவெகு புத்தியுண் டாகினும் வேறொருவர்
      தம்புத்தி கேட்க வேண்டும்;
தான்அதிக சூரனே ஆகினும் கூடவே
      தளசேக ரங்கள் வேண்டும்;
கனக்கின்ற வித்துவான் ஆகினும் தன்னினும்
      கற்றோரை நத்த வேண்டும்;
காசினியை ஒருகுடையில் ஆண்டாலும் வாசலிற்
      கருத்துள்ள மந்த்ரி வேண்டும்;
தொனிக்கின்ற சங்கீத சாமர்த்தியன் ஆகினும்
      சுதிகூட்ட ஒருவன் வேண்டும்;
சுடர்விளக்கு ஆயினும் நன்றாய் விளங்கிடத்
      தூண்டுகோல் ஒன்று வேண்டும்;
அனற்கண்ண னே!படிக சங்கம்நிகர் வண்ணனே!
      ஐயனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
---------------

37. வறுமையின் கொடுமை

மேலான சாதியில் உதித்தாலும் அதிலென்ன?
      வெகுவித்தை கற்றும் என்ன?
மிக்கஅதி ரூபமொடு சற்குணம் இருந்தென்ன?
      மிகுமானி ஆகில் என்ன?
பாலான மொழியுடையன் ஆய்என்ன? ஆசார
      பரனாய் இருந்தும் என்ன?
பார்மீது வீரமொடு ஞானவான் ஆய்என்ன?
      பாக்கியம் இலாத போது;
வாலாய மாய்ப்பெற்ற தாயும் சலித்திடுவள்!
      வந்தசுற் றமும்இ கழுமே!
மரியாதை இல்லாமல் அனைவரும் பேசுவார்!
      மனைவியும் தூறு சொல்வாள்!
ஆலாலம் உண்டகனி வாயனே! நேயனே!
      அனகனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நி னை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

38. இழிவு

இரப்பவன் புவிமீதில் ஈனன்;அவ னுக்கில்லை
      என்னுமவன் அவனின் ஈனன்
ஈகின்ற பேர்தம்மை யீயாம லேகலைத்
      திடும்மூடன் அவனில் ஈனன்!
உரைக்கின்ற பேச்சிலே பலன்உண் டெனக்காட்டி
      உதவிடான் அவனில் ஈனன்!
உதவவே வாக்குரைத் தில்லையென் றேசொலும்
      உலுத்தனோ அவனில் ஈனன்!
பரக்கின்ற யாசகர்க் காசைவார்த் தைகள்சொலிப்
      பலகால் அலைந்து திரியப்
பண்ணியே இல்லையென் றிடுகொடிய பாவியே
      பாரில்எல் லோர்க்கும் ஈனன்!
அரக்கிதழ்க் குமுதவாய் உமைநேச னே!எளியர்
      அமுதனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
----------

      39. மறைவும் வெளிப்படையும்

சென்மித்த வருடமும், உண்டான அத்தமும்,
      தீதில்கிர கச்சா ரமும்,
தின்றுவரும் அவுடதமும், மேலான தேசிகன்
      செப்பிய மகாமந்த் ரமும்,
புன்மையவ மானமும், தானமும், பைம்பொன்அணி
      புனையும்மட வார்க லவியும்,
புகழ்மேவும் மானமும், இவைஒன்ப தும்தமது
      புந்திக்கு ளேவைப் பதே
தன்மமென் றுரைசெய்வர்; ஒன்னார் கருத்தையும்
      தன்பிணியை யும்ப சியையும்,
தான்செய்த பாவமும், இவையெலாம் வேறொருவர்
      தஞ்செவியில் வைப்ப தியல்பாம்!
அன்மருவு கண்டனே! மூன்றுலகும் ஈன்றவுமை
      அன்பனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
------------

      40. வானவர் கால அளவை

சதுர்யுகம் ஓரிரண் டாயிரம் பிற்படின்
      சதுமுகற் கொருதின மதாம்!
சாற்றும்இத் தினமொன்றி லேயிந்த்ர பட்டங்கள்
      தாமும்ஈ ரேழ்சென் றிடும்!
மதிமலியும் இத்தொகையின் அயன்ஆயுள் நூறுபோய்
      மாண்டபோ தொருகற் பம்ஆம்!
மாறிவரு கற்பம்ஒரு கோடிசென் றால்நெடிய
      மால்தனக் கோர்தி னமதாம்!
துதிபரவும் இத்தொகையில் ஒருகோடி நெடியமால்
      தோன்றியே போய்ம றைந்தால்
தோகையோர் பாகனே! நீநகைத் தணிமுடி
      துளக்கிடும் கால மென்பர்!
அதிகம்உள பலதேவர் தேவனே! தேவர்கட்
      கரசனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!
-------------

41. தூய்மை

வாம்பரி தனக் கதிக புனிதம்முகம் அதனிலே;
      மறையவர்க் குயர்பு னிதமோ
மலரடியி லே;புனிதம் ஒளிகொள்கண் ணாடிக்கு
      மாசில்முற் புறம்அ தனிலே;
மேம்படும் பசுவினுக் குப்பிற் புறத்திலே;
      மிக்கமட மாத ருக்கோ
மேனியெல் லாம்புனிதம் ஆகும்;ஆ சௌசமொடு
      மேவுவனி தையர்த மக்கும்
தாம்பிர மதற்கும்மிகு வெள்ளிவெண் கலம்அயம்
      தங்கம்ஈ யந்த மக்கும்
தரும்புனிதம் வருபெருக் கொடுபுளி சுணம்சாம்பல்
      சாரும்மண் தாது சாணம்
ஆம்புனிதம் இவையென்பர்; மாமேரு வில்லியே!
      அனகனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில் நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!


42. அடங்காதவற்றை அடக்குவதற்கு வழி

கொடியபொலி எருதைஇரு மூக்கிலும் கயிறொன்று
      கோத்துவச விர்த்தி கொள்வார்;
குவலயந் தனின்மதக் களிறதனை அங்குசங்
      கொண்டுவச விர்த்தி கொள்வார்;
படியில்விட அரவைமந் திரதந் திரத்தினாற்
      பற்றிவச விர்த்தி கொள்வார்;
பாய்பரியை நெடியகடி வாளமது கொடுநடை
      பழக்கிவச விர்த்தி கொள்வார்;
விடமுடைய துட்டரைச் சோர்பந்து கைக்கொண்டு
      வீசிவச வீர்த்தி கொள்வார்;
மிக்கபெரி யோர்களும் கோபத்தை அறிவால்
      விலக்கிவச விர்த்தி கொள்வார்;
அடியவர் துதிக்கவரு செந்தா மரைப்பதத்
      தையனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!


43. ஒளியின் உயர்வு

செழுமணிக் கொளி அதன் மட்டிலே! அதினுமோ
      செய்யகச் சோதம் எனவே
செப்பிடும் கிருமிக்கு மிச்சம்ஒளி! அதனினும்
      தீபத்தின் ஒளிஅ திகமாம்!
பழுதிலாத் தீவர்த்தி தீபத்தின் அதிகமாம்!
      பகல்வர்த்தி அதில்அ திகமாம்! ப
ாரமத் தாப்பின்ஒளி அதில் அதிகமாம்! அதிலுமோ
      பனிமதிக் கொளிஅ திகம்ஆம்!

விழைதரு பரிதிக்கும் மனுநீதி மன்னர்க்கும்
      வீரவித ரணிக ருக்கும்
மிக்கவொளி திசைதொறும் போய்விளங் கிடும்என்ன
      விரகுளோர் உரைசெய் குவார்!
அழல்விழிகொ டெரிசெய்து மதனவேள் தனைவென்ற
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

44. நன்று தீதாதல்

வான்மதியை நோக்கிடின் சோரர்கா முகருக்கு
      மாறாத வல்வி டமதாம்!
மகிழ்நன் றனைக்காணில் இதமிலா விபசரிய
      மா தருக் கோவி டமதாம்!
மேன்மைதரு நற்சுவை பதார்த்தமும் சுரரோகம்
      மிக்கபேர்க் கதிக விடமாம்!
வித்தியா திபர்தமைக் கண்டபோ ததிலோப
      வீணர்க்கெ லாம்வி டமதாம்!
ஈனம்மிகு புன்கவி வலோர்க் கதிக சபைகாணில்
      ஏலாத கொடிய விடமாம்!
ஏற்றமில் லாதபடு பாவிகட்க றமென்னில்
      எந்நாளும் அதிக விடமாம்!
ஆனதவ யோகியர்கள் இதயதா மரையுறையும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

45. தாழ்வும் உயர்வுபெறும்

வெகுமானம் ஆகிலும் அவமானம் ஆகிலும்
      மேன்மையோர் செய்யில் அழகாம்!
விரகமே ஆகிலும் சரசமே ஆகிலும்
      விழைமங்கை செய்யில் அழகாம்!
தகுதாழ்வு வாழ்வுவெகு தருமங்க ளைச்செய்து
      சாரிலோ பேர ழகதாம்!
சரீரத்தில் ஓரூனம் மானம்எது வாகிலும்
      சமர்செய்து வரில்அ ழகதாம்?
நகம்மேவு மதகரியில் ஏறினும் தவறினும்
      நாளும்அது ஓர ழகதாம்!
நாய்மீதில் ஏறினும் வீழினும் கண்டபேர்
      நகைசெய்தழ கன்றென் பர்காண்!
அகம்ஆயும் நற்றவர்க் கருள்புரியும் ஐயனே!
      ஆதியே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

46. நல்வினை செய்தோர்

சாண்எனக் காத்தவன், மெய்யினால் வென்றவன்,
      தானம்இளை யாது தவினோன்,
தந்தைசொல்மறாதவன், முன்னவற் கானவன்
      தாழ்பழி துடைத்த நெடியோன்,
வருபிதிர்க் குதவினோன், தெய்வமே துணையென்று
      மைந்தன்மனை வியைவ தைத்தோர்,
மாறான தந்தையைத் தமையனைப் பிழைகண்டு
      மாய்த்துலகில் மகிமை பெற்றோர்
கருதரிய சிபிஅரிச் சந்திரன், மாபலி,
      கணிச்சியோன் சுமித்தி ரைசுதன்,
கருடன், பகீரத னுடன்சிறுத் தொண்டனொடு
      கானவன், பிரக லாதன்,
அரியவல் விபீடணன் எனும்மகா புருடராம்
      அத்தனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

47. தீவினை செய்தோர்

வாயிகழ்வு பேசிமிகு வாழ்விழந் தோன், சிவனை
      வைதுதன் தலைபோ யினோன்,
மற்றொருவர் தாரத்தில் இச்சைவைத்து உடலெலாம்
      மாறாத வடுவா யினோன்,
தாயத்தி னோர்க்குள்ள பங்கைக் கொடாமலே
      சம்பத் திகழ்ந்து மாய்ந்தோன்,
தக்கபெரி யோர்தமை வணங்கா மதத்தினால்
      தந்திவடி வாய்அ லைந்தோன்,
மாயனைச் சபையதனில் நிந்தைசெய் தொளிகொள்நவ
      மணிமுடி துணிந்து மாய்ந்தோன்,
வருநகுட னொடுதக்கன் குருடன்
      மகன், வழுதி, சிசுபா லனாம்!
ஆயும்அறி வாளரொடு தேவர்பணி தாளனே!
      அவனிபுகழ் அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

48. நன்னகர்

வாவிபல கூபமுடன் ஆறருகு சேர்வதாய்,
      மலைகாத வழியில் உளதாய்
வாழைகமு கொடுதெங்கு பயிராவ தாய்ச், செந்நெல்
      வயல்கள் வாய்க் கால்க ளுளதாய்,
காவிகம லம்குவளை சேரேரி யுள்ள தாய்க்,
      கனவர் த்த கர்கள்ம றைவலோர்
காணரிய பலகுடிகள் நிறைவுள்ள தாய், நல்ல
      காவலன் இருக்கை யுளதாய்த்,
தேவரா லயம் ஆடல் பாடல் அணி மாளிகை
      சிறக்கவுள தாய்ச்சற் சனர்
சேருமிடம் ஆகுமோர் ஊர்கிடைத் ததில் அதிக
      சீவனமு மேகி டைத்தால்
ஆவலொ டிருந்திடுவ தேசொர்க்க வாசமென்
      றறையலாம்! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!


49. தீநகர்

ஈனசா திகள்குடி யிருப்பதாய், முள்வேலி
      இல்லில் லினுக்கு முளதாய்,
இணைமுலை திறந்துதம் தலைவிரித் திடுமாதர்
      எங்கும்நட மாட்டம் உளதாய்க்,
கானமொடு பக்கமாய் மலையோர மாய் முறைக்
      காய்ச்சல்தப் பாத இடமாய்,
கள்ளர்பயமாய், நெடிய கயிறிட் டிறைக்கின்ற
      கற்கேணி நீருண் பதாய்.
மானமில் லாக்கொடிய துர்ச்சனர் தமக்கேற்ற
      மணியம்ஒன் றுண்டா னதாய்,
மாநிலத் தோர்தலம் இருந்ததனில் வெகுவாழ்வு
      வாழ்வதிலும், அருக ரகிலே
ஆனநெடு நாள்கிடந்தமிழ்தலே சுகமாகும்
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

50. முழுக்குநாள்

வரும் ஆதி வாரம் தலைக் கெண்ணெய் ஆகாது
      வடிவமிகும் அழகு போகும்;
வளர்திங் ளுக்கதிக பொருள்சேரும்; அங்கார
      வாரம் தனக்கி டர்வரும்
திருமேவு புதனுக்கு மிகுபுத்தி வந்திடும்;
      செம்பொனுக் குயர் அறிவுபோம்;
தேடிய பொருட்சேதம் ஆம்வெள்ளி; சனியெண்ணெய்
      செல்வம்உண் டாயு ளுண்டாம்;
பரிகாரம் உளதாதி வாரம் தனக்கலரி;
      பௌமனுக் கான செழுமண்
பச்சறுகு பொன்னவற் காம்; எருத் தூளொளிப்
      பார்க்கவற் காகும் எனவே;
அரிதா அறிந்தபேர் எண்ணெய்சேர்த் தேமுழுக்
      காடுவார்; அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

51. மருத்துவன்

தாதுப் பரீட்சைவரு காலதே சத்தோடு
      சரீரலட் சணம்அ றிந்து,
தன்வந்த்ரி கும்பமுனி தேரர்கொங் கணர்சித்தர்
      தமதுவா கடம்அ றிந்து
பேதப் பெருங்குளிகை சுத்திவகை மாத்திரைப்
      பிரயோக மோடு பஸ்மம்
பிழையாது மண்டூர செந்தூர லட்சணம்
      பேர்பெறுங் குணவா கடம்
சோதித்து, மூலிகா விதநிகண் டுங்கண்டு
      தூயதை லம்லே கியம்
சொல்பக்கு வம்கண்டு வருரோக நிண்ணயம்
      தோற்றியே அமிர்த கரனாய்,
ஆதிப் பெருங்கேள்வி யுடையன் ஆ யுர்வேதன்
      ஆகும்; எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

52. உண்மையுணர் குறி

சோதிடம் பொய்யாது மெய்யென்ப தறிவரிய
      சூழ்கிரக ணம்சாட்சி ஆம்!
சொற்பெரிய வாகடம் நிசமென்கை பேதிதரு
      தூயமாத் திரைசாட்சி ஆம்!
ஆதியிற் செய்ததவம் உண்டில்லை என்பதற்
      காளடிமை யேசாட்சி ஆம்!
அரிதேவ தேவனென் பதையறிய முதல்நூல்
      அரிச்சுவடி யேசாட்சி ஆம்!
நாதனே மாதேவன் என்பதற் கோருத்ர
      நமகசம கம்சாட்சி ஆம்!
நாயேனை ரட்சிப்ப துன்பாரம்! அரியயன்
      நாளும் அர்ச் சனைசெய் சரணத்
தாதிநா யகமிக்க வேதநா யகனான
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

53. பிறவிக்குணம் மாறாது

கலங்காத, சித்தமும், செல்வமும், ஞாலமும்,
      கல்வியும், கருணை விளைவும்,
கருதரிய வடிவமும் போகமும், தியாகமும்,
      கனரூபம் உளமங் கையும்,
அலங்காத வீரமும், பொறுமையும், தந்திரமும்,
      ஆண்மையும், அமுத மொழியும்,
ஆனஇச் செயலெலாம் சனனவா சனையினால்
      ஆகிவரும் அன்றி, நிலமேல்
நலம்சேரும் ஒருவரைப் பார்த்தது பெறக்கருதின்
      நண்ணுமோ? ரஸ்தா ளிதன்
நற்சுவை தனக்குவர வேம்புதவ மேநெடிது
      நாள்செயினும் வாரா துகாண்!
அலங்காரம் ஆகமலர் கொன்றைமா லிகைசூடும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே.

54. ஊழ்வலி

கடலள வுரைத்திடுவர், அரிபிரமர் உருவமும்
      காணும் படிக்கு ரைசெய்வர்,
காசினியின் அளவுபிர மாணமது சொல்லுவார்
      காயத்தின் நிலைமை அறிவார்,
விடலரிய சீவநிலை காட்டுவார் மூச்சையும்
      விடாமல் தடுத்த டக்கி
மேன்மேலும் யோகசா தனைவிளைப் பார், எட்டி
      விண்மீதி னும்தா வுவார்,
தொடலரிய பிரமநிலை காட்டுவார், எண்வகைத்
      தொகையான சித்தி யறிவார்,
சூழ்வினை வரும்பொழுது சிக்கியுழல் வார்! அது
      துடைக்கவொரு நான்மு கற்கும்
அடைவல எனத்தெரிந் தளவில்பல நூல்சொல்லும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

55. உயர்வு இல்லாதவை

வேதியர்க் கதிகமாம் சாதியும், கனகமக
      மேருவுக்கு அதிக மலையும்,
வெண்திரை கொழித்துவரு கங்கா நதிக்கதிக
      மேதினியில் ஓடு நதியும்
சோதிதரும் ஆதவற் கதிகமாம் காந்தியும்,
      சூழ்கனற் கதிக சுசியும்
தூயதாய் தந்தைக்கு மேலான தெய்வமும்,
      சுருதிக் குயர்ந்த கலையும்,
ஆதிவட மொழிதனக்கதிகமாம் மொழியும், நுகர்
      அன்னதா னந்த னிலும்ஓர்
அதிகதா னமுமில்லை என்றுபல நூலெலாம்
      ஆராய்ந்த பேரு ரைசெய்வார்!
ஆதவன் பிரமன்விண் ணவர் முனிவர் பரவவரும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே.

56. வீணர்

வேட்டகம் சேர்வோரும் வீணரே! வீணுரை
      விரும்புவோர் அவரின் வீணர்!
விருந்துகண் டில்லாள் தனக்கஞ்சிஓடிமறை
      விரகிலோர் அவரின் வீணர்!
நாட்டம் தரும்கல்வி யில்லோரும் வீணரே!
      நாடி அவர் மேற்கவி சொல்வார்
நானிலந் தனில்வீணர்! அவரினும் வீணரே
      நரரைச் சுமக்கும் எளியோர்!
தேட்டறிவி லாதபெரு வீணரே அவரினும்
      சேரொரு வரத்தும் இன்றிச்
செலவுசெய் வோர் அதிக வீணராம்! வீணனாய்த்
      திரியும்எளி யேனை ஆட்கொண்
டாட்டஞ்செ யும்பதாம் புயம்முடியின் மேல்வைத்த
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

57. கெடுவன

மூப்பொருவர் இல்லாத குமரிகுடி வாழ்க்கையும்,
      மூதரண் இலாத நகரும்,
மொழியும்வெகு நாயகர் சேரிடமும், வரும்எதுகை
      மோனையில் லாத கவியும்
காப்பமை விலாததோர் நந்தவன மும்,நல்ல
      கரையிலா நிறையே ரியும்,
கசடறக் கற்காத வித்தையும், உபதேச
      காரணன் இலாத தெளிவும்,
கோப்புள விநோதமுடை யோர்அருகு புகழாத
      கோதையர்செய் கூத்தாட் டமும்,
குளிர்புனல் நிறைந்துவரும் ஆற்றோரம் அதினின்று
      கோடுயர்ந் தோங்கு தருவும்,
ஆப்பதில் லாததேர் இவையெலாம் ஒன்றாகும்
      ஐயனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

58. இவையே போதும்

பொய்யாத வாய்மையும் சீலமும் சார்ந்துளோர்
      பூவலம் செயவேண் டுமோ?
பொல்லாத கொலைகள விலாதநன் னெறியுளோர்
      புகழ்அறம் செயவேண் டுமோ?
நையாத காமத்தை லோபத்தை விட்டபேர்
      நல்லறம் செயவேண் டுமோ?
நன்மனோ சுத்தியுண் டானபேர் மேலும்ஒரு
      நதிபடிந் திடவேண் டுமோ?
மெய்யாநின் அடியரைப் பரவுவோர் உன்பதம்
      விரும்பிவழி படவேண் டுமோ?
வேதியர் தமைப்பூசை பண்ணுவோர் வானவரை
      வேண்டி அர்ச் சனைசெய் வரோ?
ஐயா றுடன்கமலை சோணா சலந்தில்லை
      அதிபனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

59. அரியர்

பதின்மரில் ஒருத்தர்சபை மெச்சிடப் பேசுவோர்!
      பாடுவோர் நூற்றில் ஒருவர்!
பார்மீதில் ஆயிரத் தொருவர்விதி தப்பாது
      பாடிப்ர சங்க மிடுவோர்!
இதனருமை அறிகுவோர் பதினா யிரத்தொருவர்!
      இதையறிந் திதயம் மகிழ்வாய்
ஈகின்ற பேர்புவியி லேஅருமை யாகவே
      இலக்கத்தி லேயொ ருவராம்!
துதிபெருக வரும்மூன்று காலமும் அறிந்தமெய்த்
      தூயர்கோ டியில்ஒ ருவர் ஆம்.
தொல்லுலகு புகழ்காசி யேகாம் பரம்கைலை
      சூழும்அவி நாசி பேரூர்
அதிகமுள வெண்காடு செங்காடு காளத்தி
      அத்தனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

60. கற்பு மேம்பாடு

தன்கணவன் உருவமாய்த் தற்புணர வந்தோன்
      தனக்கிணங் காத நிறையாள்,
தழற்கதிர் எழாமலும் பொழுதுவிடி யாமலும்
      சாபம் கொடுத்த செயலாள்,
மன்னிவளர் அழல்மூழ்கி உலகறிய வேதனது
      மகிழ்நனைச் சேர்ந்த பரிவாள்,
மைந்தனைச் சுடவந்த இறைவன் தடிந்தவடி
      வாள்மாலை யான கனிவாள்,
நன்னதி படிந்திடுவ தென்னஆர் அழல்மூழ்கி
      நாயகனை மேவு தயவாள்,
நானிலம் புகழ்சாலி, பேர்பெறு நளாயினி,
      நளினமலர் மேல்வை தேகி
அன்னமென வருசந்த்ர மதிதுரோ பதையென்பர்
      ஆதியே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

61. கோடி உடுக்கும் நாள்

கறைபடா தொளிசேரும் ஆதிவா ரந்தனிற்
      கட்டலாம் புதிய சீலை;
கலைமதிக் காகாது; பலகாலும் மழையினிற்
      கடிதுநனை வுற்றொ ழிதரும்;
குறைபடா திடர்வரும்; வீரியம்போம், அரிய
      குருதிவா ரந்த னக்கு;
கொஞ்சநா ளிற்கிழியும், வெற்றிபோம் புந்தியில்;
      குருவார மதில ணிந்தால்,
மறைபடா தழகுண்டு, மேன்மேலும் நல்லாடை
      வரும்; இனிய சுக்கி ரற்கோ
வாழ்வுண்டு, திருவுண்டு, பொல்லாத சனியற்கு
      வாழ்வுபோம், மரணம் உண்டாம்;
அறைகின்ற வேதாக மத்தின்வடி வாய்விளங்
      கமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

62. சகுனம் - 1

சொல்லரிய கருடன்வா னரம்அரவம் மூஞ்சிறு
      சூகரம் கீரி கலைமான்
துய்யபா ரத்வாசம் அட்டைஎலி புன்கூகை
      சொற்பெருக மருவும் ஆந்தை
வெல்லரிய கரடிகாட் டான்பூனை புலிமேல்
      விளங்கும்இரு நா உடும்பு
மிகவுரைசெய் இவையெலாம் வலம்இருந் திடமாகில்
      வெற்றியுண் டதிக நலம்ஆம்;
ஒல்லையின் வழிப்பயணம் ஆகுமவர் தலைதாக்கல்,
      ஒருதுடை யிருத்தல், பற்றல்,
ஒருதும்மல், ஆணையிடல், இருமல், போ கேலென்ன
      உபசுருதி சொல்இ வையெலாம்
அல்லல்தரும் நல்லஅல என்பர்; முதி யோர்பரவும்
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

63. சகுனம் - 2

நரிமயில் பசுங்கிள்ளை கோழிகொக் கொடுகாக்கை
      நாவிசிக் சிலியோந் திதான்
நரையான் கடுத்தவாய்ச் செம்போத் துடன்மேதி
      நாடரிய சுரபி மறையோர்
வரியுழுவை முயலிவை யனைத்தும்வலம் ஆயிடின்
      வழிப்பயணம் ஆகை நன்றாம்;
மற்றும்இவை அன்றியே குதிரைஅனு மானித்தல்,
      வாய்ச்சொல்வா வாவென் றிடல்,
தருவளை தொனித்திடுதல், கொம்புகிடு முடியரசு
      தப்பட்டை ஒலிவல் வேட்டு
தனிமணி முழக்கெழுதல் இவையெலாம் ஊர்வழி
      தனக்கேக நன்மை யென்பர்!
அருணகிர ணோதயத் தருணபா னுவையனைய
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

64. சகுனம் - 3

தலைவிரித் தெதிர்வருதல், ஒற்றைப் பிராமணன்,
      தவசி, சந்நாசி, தட்டான்,
தனமிலா வெறுமார்பி, மூக்கறை, புல், விறுகுதலை,
      தட்டைமுடி, மொட்டைத் தலை,
கலன்கழி மடந்தையர், குசக்கலம், செக்கான்,
      கதித்ததில தைலம், இவைகள்
காணவெதிர் வரவொணா; நீர்க்குடம், எருக்கூடை,
      கனி, புலால் உபய மறையோர்
நலம்மிகு சுமங்கலை, கிழங்கு, சூதகமங்கை
      நாளும்வண் ணான்அ ழுக்கு
நசைபெருகு பாற்கலசம், மணி, வளையல் மலர்இவைகள்
      நாடியெதிர் வரநன் மையாம்;
அலைகொண்ட கங்கைபுனை வேணியாய்! பரசணியும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

65. உணவில் விலக்கு

கைவிலைக் குக்கொளும் பால் அசப் பால், வரும்
      காராக் கறந்த வெண்பால்
காளான், முருங்கை, சுரை, கொம்மடி, பழச்சோறு
      காந்திக் கரிந்த சோறு,
செவ்வையில் சிறுக்கீரை, பீர்க்கத்தி, வெள்ளுப்பு,
      தென்னை வெல்லம் லாவகம்,
சீரிலா வெள்ளுள்ளி, ஈருள்ளி, இங்குவொடு
      சிறப்பில்வெண் கத்த ரிக்காய்,
எவ்வம்இல் சிவன்கோயில் நிர்மாலி யம் கிரணம்,
      இலகுசுட ரில்லா தவூண்,
இவையெலாம் சீலமுடை யோர்களுக் காகா
      எனப்பழைய நூலுரை செயும்
ஐவகைப் புலன்வென்ற முனிவர்விண் ணவர்போற்றும்
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

66. நற்பொருளிற் குற்றம்

பேரான கங்கா நதிக்கும் அதன் மேல்வரும்
      பேனமே தோட மாகும்!
பெருகிவளர் வெண்மதிக் குள்ளுள் களங்கமே
      பெரிதான தோட மாகும்!
சீராம் தபோ தனர்க் கொருவர்மேல் வருகின்ற
      சீற்றமே தோட மாகும்!
தீதில்முடி மன்னவர் விசாரித்தி டாதொன்று
      செய்வதவர் மேல்தோ டமாம்!
தாராள மாமிகத் தந்துளோர் தாராமை
      தான்இரப் போர்தோ டமாம்!
சாரமுள நற்கருப் பஞ்சாறு கைப்பதவர்
      தாலம்செய் தோட மாகும்!
ஆராயும் ஒருநான் மறைக்கும்எட்டாதொளிரும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

67. மனை கோலுவதற்கு மாதம்

சித்திரைத் திங்கள்தனில் மனைகோல மனைபுகச்
      செல்வம்உண் டதினும் நலமே
சேரும்வை காசிக்கு; மேனாள் அரன்புரம்
      தீயிட்ட தானி யாகா;
வெற்றிகொள் இராகவன் தேவிசிறை சேர்கடகம்
      வீறல்ல; ஆவ ணிசுகம்;
மேவிடுங் கன்னியிர ணியன் மாண்ட தாகாது;
      மேன்மையுண் டைப்ப சிக்கே;
உத்தமம் கார்த்திகைக் காகாது மார்கழியில்
      ஓங்குபா ரதம்வந் தநாள்;
உயர்வுண்டு மகரத்தில்; மாசிமா தத்தில்விடம்
      உம்பர்கோன் உண்ட தாகாது;
அத்தநீ! மாரனை எரித்தபங் குனிதானும்
      ஆகுமோ! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

68. விருந்து வாரம்

செங்கதிர்க் குறவுபோம், பகைவரும், விருந்தொருவர்
      செய்யொணா துண்ணொ ணாது;
திங்களுக் குறவுண்டு; நன்மையாம்; பகைவரும்
      செவ்வாய் விருந்த ருந்தார்;
பொங்குபுதன் நன்மையுண் டுறவாம்; விருந்துணப்
      பொன்னவற் கதிக பகைஆம்;
புகரவற் காகிலோ நெடுநாள் விரோதமாய்ப்
      போனவுற வுந்தி ரும்பும்;
மங்குல்நிகர் சனிவாரம் நல்லதாம்; இதனினும்
      மனமொத் திருந்த இடமே
வாலாய மாய்ப்போய் விருந்துண விருந்துதவ
      வாய்த்தநாள் என்ற றியலாம்;
அங்கையில் விளங்கிவளர் துங்கமழு வாளனே!
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!


69. பூப்பு வாரம்

அருக்கனுக் கதிரோகி யாவள்;நற் சோமனுக்
      கானகற் புடைய ளாவாள்;
அங்கார கற்குவெகு துக்கியா வாள்;புந்தி
      அளவில்பைங் குழவி பெறுவாள்;
திருத்தகு வியாழத்தின் மிக்கசம் பத்தினொடு
      சிறுவரைப் பெற்றெ டுப்பாள்;
சீருடைய பார்க்கவற் கதிபோக வதியுமாம்;
      திருவுமுண் டாயி ருப்பாள்;
கருத்தழிந்து எழில்குன்றி வறுமைகொண்டு அலைகுவாள்
      காரிவா ரத்தி லாகில்;
களபமுலை மடமாதர் புட்பவதி யாம்வார
      காலபலன் என்று ரைசெய்வார்;
அருத்தியுடன் எளியேனை ஆட்கொண்ட சோதியே!
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

70. பூப்பு இலக்கினம்

வறுமைதப் பாதுவரும் மேடத்தில்; இடபத்தில்
      மாறாது விபசா ரிஆம்;
வாழ்வுண்டு போகமுண் டாகும்மிது னம்; கடகம்
      வலிதினிற் பிறரை அணைவாள்;
சிறுமைசெயும் மிடிசேர்வள் மிருகேந் திரற்கெனில்
      சீர்பெறுவள் கன்னி யென்னில்;
செட்டுடையள் துலையெனில்; பிணியால் மெலிந்திடுவள்
      தேளினுக் குத்; தனுசுஎனில்
நெறிசிதைவள், பூருவத் தபரநெறி உடையளாம்;
      நீள்மகரம் மான மிலளாம்;
நிறைபோக வதிகும்பம் எனில்; மீனம் என்னிலோ
      நெடியபே ரறிவு டையளாம்;
அறிவாளர் மடமாதர் தமையறி இராசிபலன்
      அதுவென்பர்; அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

71. தீவும் கடலும்

நாவலந் தீவினைச் சூழ்தரும் கடலளவு
      லட்சம்யோ சனை;இ தனையே
நாள்தொறும் சூழ்வதில வந்தீவு; அதைச்சூழ்தல்
      நற்கழைச் சாற்றின் கடல்;
மேவுமிது சூழ்வது குசத்தீவ தைச்சூழ்தல்
      மிகுமதுக் கடல்;அ தனையே
விழைவொடும் சூழ்தல்கிர வுஞ்சதீ வம்இதனின்
      மேற்சூழ்தல் நெய்க்க டலதாம்;
பூவில்இது சூழ்தல்சா கத்தீவம்; இங்கிதைப்
      போர்ப்பது திருப்பாற் கடல்;
போவதது சூழ்தல்சான் மலிதீவம் ஆம்; தயிர்ப்
      புணரிஅப் பாலும் அப்பால்
ஆவலுறு புட்கரத் தீவாம் இதைச்சூழ்வ
      தரும்புனற் றருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

72. மாணிக்கங்கள்

சுழிசுத்த மாயிருந்ததிலும் படைக்கான
      துரகம்ஓர் மாணிக் கம்ஆம்;
சூழ்புவிக் கரசனாய் அதிலேவி வேகமுள
      துரையுமோர் மாணிக் கம்ஆம்;
பழுதற்ற அதிரூப வதியுமாய்க் கற்புடைய
      பாவையோர் மாணிக் கம்ஆம்;
பலகலைகள் கற்றறி அடக்கமுள பாவலன்
      பார்க்கிலோர் மாணிக் கம்ஆம்;
ஒழிவற்ற செல்வனாய் அதிலே விவேகியாம்
      உசிதனோர் மாணிக் கம்ஆம்;
உத்தம குலத்துதித் ததிலுமோ மெய்ஞ்ஞானம்
      உடையனோர் மாணிக் கம்ஆம்;
அழிவற்ற வேதாக மத்தின்வடி வாய்விளங்
      கமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

73. உண்டியிலையும் முறையும்

வாழையிலை புன்னைபுர சுடன்நற் குருக்கத்தி
      மாப்பலாத் தெங்கு பன்னீர்
மாசிலமு துண்ணலாம்; உண்ணாத வோ அரசு
      வனசம் செழும்பா டலம்
தாழையிலை அத்திஆல் ஏரண்டபத்திரம்
      சகதேவம் முள்மு ருக்குச்
சாருமிவை அன்றி, வெண் பாலெருக் கிச்சில்இலை
      தனினும்உண் டிடவொ ணாதால்;
தாழ்விலாச் சிற்றுண்டி நீரடிக் கடிபருகல்
      சாதங்கள் பலஅ ருந்தல்
சற்றுண்டல் மெத்தவூண் இத்தனையும் மெய்ப்பிணி
      தனக்கிடம் எனப்ப ருகிடார்;
ஆழிபுடை சூழுலகில் வேளாளர் குலதிலகன்
      ஆகும்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே.

74. கவிஞர் வறுமை

எழுதப் படிக்கவகை தெரியாத மூடனை
      இணையிலாச் சேடன் என்றும்,
ஈவதில் லாதகன லோபியைச் சபையதனில்
      இணையிலாக் கர்ணன் என்றும்,
அழகற்ற வெகுகோர ரூபத்தை யுடையோனை
      அதிவடி மாரன் என்றும்,
ஆயுதம் எடுக்கவுந் தெரியாத பேடிதனை
      ஆண்மைமிகு விசயன் என்றும்,
முழுவதும் பொய்சொல்லி அலைகின்ற வஞ்சகனை
      மொழிஅரிச் சந்த்ர னென்றும்,
மூதுலகில் இவ்வணம் சொல்லியே கவிராசர்
      முறையின்றி ஏற்ப தென்னோ?
அழல்என உதித்துவரு விடம்உண்ட கண்டனே!
      அமலனே! அருமை மதவேள்!
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

75. கவிஞன்

தெள்ளமிர்த தாரையென மதுரம் கதித்தபைந்
      தேன்மடை திறந்த தெனவே
செப்புமுத் தமிழினொடு நாற்கவிதை நாற்பொருள்
      தெரிந்துரைசெய் திறமை யுடனே
விள்ளரிய காவியத் துட்பொருள் அலங்காரம்
      விரிவிலக் கணவி கற்பம்
வேறுமுள தொன்னூல் வழக்கும்உல கத்தியல்பும்
      மிக்கப்ர பந்த வண்மை
உள்ளவெல் லாமறிந் தலையடங் குங்கடலை
      யொத்ததிக சபைகண் டபோ
தோங்கலை யொலிக்கின்ற கடல்போற்ப்ர சங்கம
      துரைப்பவன் கவிஞ னாகும்!
அள்ளிவிடம் உண்டகனி வாயனே! நேயனே!
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

76. நற்சார்பு

காணரிய பெரியோர்கள் தரிசனம் லபிப்பதே
      கண்ணிணைகள் செய்புண் ணியம்;
கருணையாய் அவர்சொல்மொழி கேட்டிட லபிப்பதுஇரு
      காதுசெய் திடுபுண் ணியம்;
பேணிஅவர் புகழையே துதிசெய லபித்திடுதல்
      பேசில்வாய் செய்புண் ணியம்;
பிழையாமல் அவர்தமைத் தொழுதிட லபிப்பதுகை
      பெரிதுசெய் திடுபுண் ணியம்;
வீணெறிசெ லாமலவர் பணிவிடை லபிப்பதுதன்
      மேனிசெய் திடுபுண் ணியம்;
விழைவொடவர் சொற்படி நடந்திட லபிப்பதே
      மிக்கபூ ருவபுண்ணியம்;
ஆணவம் எனுங்களை களைந்தறி வினைத்தந்த
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

77. பிறந்தநாளுடன் வரும் வாரத்தின் பலன்

சென்மநட் சத்திரத் தாதிவா ரம்வரின்
      தீரா அலைச்ச லுண்டாம்;
திங்களுக் காகில்வெகு சுகபோ சனத்தினொடு
      திருமாதின் அருளும் உண்டாம்,
வன்மைதரும் அங்கார வாரம்வந் தாற்சிறிதும்
      வாராது சுகம தென்பார்;
மாசில்பல கலைபயில்வர் மேன்மையாம் புந்தியெனும்
      வாரத் துடன்கூ டினால்;
நன்மைதரு குருவார மதுசேர்ந்து வரில்ஆடை
      நன்மையுட னேவந் திடும்;
நாரிய ருடன்போகம் மிகவும்உண் டொருவெள்ளி
      நல்லவா ரத்தில் வந்தால்;
அன்மருவு பீடையுண் டாமென்பர் சனியனுக்(கு);
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

78. ஏது?

பொன்னாசை உள்ளவர்க் குறவேது? குருவேது?
      பொங்குபசி யுள்ள பேர்க்குப்
போதவே சுசியேது? ருசியேது? மயல்கொண்டு
      பொதுமாதர் வலைவி ழியிலே
எந்நாளும் அலைபவர்க் கச்சமொடு வெட்கமே
      தென்றென்றும் உறுகல் விமேல்
இச்சையுள பேர்க்கதிக சுகமேது? துயிலேது?
      வெளிதாய் இருந்து கொண்டே
பன்னாளும் அலைபவர்க் கிகழேது? புகழேது?
      பாரிலொரு வர்க்க திகமே
பண்ணியிடு மூடருக் கறமேது மறமலால்?
      பகர்நிரயம் ஒன்று ளதுகாண்!
அன்னாண வருகரி உரித்தணியும் மெய்யனே!
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

79. மழைநாள் குறிப்பு

சித்திரைத் திங்கள் பதின் மூன்றுக்கு மேல்நல்ல
      சீரான பரணி மழையும்,
தீதில்வை காசியிற் பூரணை கழிந்தபின்
      சேரும்நா லாநா ளினில்
ஒத்துவரு மழையும், அவ் வானியில் தேய்பிறையில்
      ஓங்கும்ஏ காத சியினில்
ஒளிர்பரிதி வீழ்பொழுதில் மந்தார மும் மழையும்,
      உண்டா யிருந்தாடியில்
பத்திவரு தேதி ஐந்தினில் ஆதி வாரமும்
      பகரும்ஆ வணிமூ லநாள்
பரிதியும் மறைந்திடக் கனமழை பொழிந்திடப்
      பாரில்வெகு விளைவும் உண்டாம்;
அத்தனே! பைங்குவளை மாலையணி மார்பன் ஆம்
      அண்ணல் எமதருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

80. பயனிலாதவை

சமயத்தில் உதவாத நிதியம்ஏன்? மிக்கதுயர்
      சார்பொழுது இலாத கிளைஏன்?
சபை முகத்துத வாத கல்விஏன்? எதிரிவரு
      சமரத்திலாத படைஏன்?
விமலனுக் குதவாத பூசைஏன்? நாளும்இருள்
      வேளைக்கிலாத சுடர்ஏன்?
வெம்பசிக்குதவாத அன்னம் ஏன்? நீடுகுளிர்
      வேளைக் கிலாத கலைஏன்?
தமதுதளர் வேளைக் கிலாதஓர் மனைவிஏன்?
      சரசத் திலாதநகை ஏன்?
சாம்மரண காலத்தில் உதவாத புதல்வன் ஏன்?
      தரணிமீ தென்பர் கண்டாய்!
அமரர்க்கும் முனிவர்க்கும் ஒருவர்க்கும் எட்டாத
      ஆதியே! அருமைமத வேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

81. மறையோர் சிறப்பு

ஓராறு தொழிலையும் கைவிடார்; சௌசவிதி
      ஒன்றுதப் பாது புரிவார்;
உதயாதி யிற்சென்று நீர்படிகு வார்; காலம்
      ஒருமூன்றி னுக்கும் மறவா
தாராய்ந்து காயத்ரி யதுசெபிப் பார்;நாளும்
      அதிதிபூ சைகள்பண் ணுவார்;
யாகாதி கருமங்கள் மந்த்ரகிரி யாலோபம்
      இன்றியே செய்து வருவார்;
பேராசை கொண்டிடார்; வைதிகநன் மார்க்கமே
      பிழையா திருக்கும் மறையோர்
பெய்யெனப் பெய்யும்மு கில்;அவர்மகி மையெவர்களும்
      பேசுதற் கரித ரிதுகாண்!
ஆரார் நெடுஞ்சடில அமலனே! எனையாளும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

82. அரசர் சிறப்பு

மனுநீதி முறைமையும், பரராசர் கொண்டாட
      வரும்அதிக ரணவீ ரமும்,
வாள் விசய மொடுசரச சாதன விசேடமும்,
      வாசிமத கரியேற் றமும்,
கனமாம் அமைச்சரும், பலமான துர்க்கமும்,
      கைகண்ட போர்ப்ப டைஞரும்,
கசரத பதாதியும், துரகப்ர வாகமும்
      கால தேசங்க ளெவையும்
இனிதாய் அறிந்ததா னாபதிக ளொடுசமர்க்
      கிளையாத தளகர்த் தரும்,
என்றும்வற் றாததன தானிய சமுத்திரமும்,
      ஏற்றம்உள குடிவர்க் கமும்,
அனைவோரும் மெச்ச இங்கிவையெலாம் உடையபேர்
      அரசராம்! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

83. வணிகர் சிறப்பு

நீள்கடல் கடந்திடுவர்; மலையாள மும்போவர்!
      நெடிதுதூ ரந்தி ரிந்தும்
நினைவுதடு மாறார்கள்; சலியார்கள்; பொருள்தேடி
      நீள்நிலத் தரசு புரியும்
வாளுழவ ரைத்தமது கைவசம் செய்வார்கள்;
      வருமிடம் வராத இடமும்
மனத்தையும் அறிந்துதவி ஒன்றுநூ றாயிட
      வளர்ப்பர்;வரு தொலைதொ லைக்கும்
ஆள்விடுவர்;மலிவுகுறை வதுவிசா ரித்திடுவர்
      அளவில்பற் பலச ரக்கும்
அமைவுறக் கொள்வர்;விற் பார்கணக் கதிலணுவும்
      அறவிடார்; செலவு வரிலோ
ஆளியொத் தேமலையின் அளவும் கொடுத்திடுவர்
      அருள் வைசியர்! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

84. வேளாளர் சிறப்பு

யசனாதி கருமமும் தப்பாமல் வேதியர்
      இயற்றிநல் லேர்பெ றுவதும்,
இராச்யபா ரஞ்செய்து முடிமன்னர் வெற்றிகொண்
      டென்றும்நல் லேர்பெ றுவதும்,
வசனாதி தப்பாது தனதா னியந் தேடி
      வசியர்நல் லேர்பெ றுவதும்,
மற்றுமுள பேரெலாம் மிடியென்றி டாததிக
      வளமைபெற் றேர்பெ றுவதும்,
திசைதோறும் உள்ளபல தேவா லயம்பூசை
      செய்யுநல் லேர்பெ றுவதும்,
சீர்கொண்ட பைங்குவளை மாலைபுனை வேளாளர்
      செய்யும்மே ழிப்பெ ருமைகாண்
அசையாது வெள்ளிமலை தனில்மேவி வாழ்கின்ற
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

85. தானாபதி, அமைச்சன், படைத்தலைவன்

தன்னரசன் வலிமையும், பரராசர் எண்ணமும்,
      சாலமேல் வருக ருமமும்
தானறிந் ததிபுத்தி உத்தியுண் டாயினோன்
      தானாதி பதியா குவான்;
மன்னவர் மனத்தையும், காலதே சத்தையும்,
      வாழ்குடி படைத்தி றமையும்,
மந்திரா லோசனை யும்எல்லாம் அறிந்தவன்
      வளமான மதிமந் திரி;
துன்னிய படைக்குணம் கரிபரி பரீட்சையே,
      சூழ்பகைவர் புரிசூழ்ச் சியும்,
தோலாத வெற்றியும் திடமான சித்தியுள
      சூரனே சேனா திபன்
அன்னையினும் நல்லமலை மங்கைபங் காளனே!
      அனகனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

86. அரசவைக் கணக்கர்

வரும்ஓலை உத்தரத் தெழுதிவரு பொருளினால்
      வரவிடுப் போன்ம னதையும்,
மருவிவரு கருமமும் தேசகா லத்தையும்
      வருகர தலாம லகமாய்
விரைவாய் அறிந்தரசர் எண்ணில்எண் ணினையள
      விடஎழு தவாசிக் கவும்
வெற்றிகொண் டேபெரிய புத்தியுடை யோன்புவி யின்
      மேன்மைரா யசகா ரன்ஆம்;
கருவாய் அறிந்து தொகை யீராறு நொடியினிற்
      கடிதேற் றிடக்கு றைக்கக்
கடுகையொரு மலையாக மலையையொரு கடுகுமாக்
      காட்டுவோன் கருணீ கன்ஆம்;
அருவாகி உருவாகி ஒளியாகி வெளியாகும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

87. சீற்றத்தின் கொடுமை

கோபமே பாவங்களுக் கெல்லாம் தாய்தந்தை!
      கோபமே குடிகெ டுக்கும்!
கோபமே ஒன்றையும் கூடிவர வொட்டாது!
      கோபமே துயர்கொ டுக்கும்!
கோபமே பொல்லாது! கோபமே சீர்கேடு!
      கோபமே உறவ றுக்கும்!
கோபமே பழிசெயும்! கோபமே பகையாளி!
      கோபமே கருணை போக்கும்!
கோபமே ஈனமாம் கோபமே எவரையும்
      கூடாமல் ஒருவ னாக்கும்!
கோபமே மறலிமுன் கொண்டுபோய்த் தீயநர
      கக்குழி யினில்தள் ளுமால்!
ஆபத்தெ லாந்தவிர்த் தென்னையாட் கொண்டருளும்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

88. பல்துறை

தாம்புரி தவத்தையும் கொடையையும் புகழுவோர்
      தங்களுக் கவைத ழுவுறா!
சற்றும்அறி வில்லாமல் அந்தணரை நிந்தைசெய்
      தயவிலோர் ஆயுள் பெருகார்!
மேம்படு நறுங்கலவை மாலைதயிர் பால்புலால்
      வீடுநற் செந்நெல் இவைகள்
வேறொருவர் தந்திடினும் மனுமொழி யறிந்தபேர்
      விலைகொடுத் தேகொள் ளுவார்!
தேன்கனி கிழங்குவிற கிலையிவை யனைத்தையும்
      தீண்டரிய நீசர் எனினும்
சீர்பெற அளிப்பரேல் இகழாது கைக்கொள்வர்
      சீலமுடை யோர்என் பரால்!
ஆன்கொடி யுயர்த்தவுமை நேசனே! ஈசனே!
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

89. முப்பொருள் (தத்துவத் திரயம்)

பூதமோ ரைந்துடன், புலனைந்தும், ஞானம்
      பொருந்துமிந் திரிய மைந்தும்,
பொருவில்கன் மேந்திரியம் ஐந்தும், மனம் ஆதியாம்
      புகலரிய கரணம் நான்கும்,
ஓதினோர் இவை ஆன்ம தத்துவம் எனச் சொல்வர்;
      உயர்கால நியதி கலையோ
டோங்கிவரு வித்தை, ராகம், புருடன் மாயை யென்
      றுரைசெய்யும் ஓரே ழுமே
தீதில்வித் யாதத்வம் என்றிடுவர்; இவையலால்
      திகழ்சுத்த வித்தை ஈசன்,
சீர்கொள்சா தாக்கியம், சத்தி, சிவம் ஐந்துமே
      சிவதத்வம் என்ற றைகுவார்;
ஆதிவட நீழலிற் சனகாதி யார்க்கருள் செய்
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே.

90. காமன் அம்பும் அவற்றின் பண்பு முதலியனவும்

வனசம், செழுஞ்சூத முடன், அசோ கம்தளவம்,
      மலர்நீலம் இவைஐந் துமே
மாரவேள் கணைகளாம்; இவைசெயும் குணம்; முளரி
      மனதிலா சையையெ ழுப்பும்;
வினவில்ஒண் சூதமலர் மெய்ப்பசலை உண்டாக்கும்;
      மிகஅசோ கம்து யர்செயும்;
வீழ்த்திடும் குளிர் முல்லை; நீலம்உயிர் போக்கிவிடும்;
      மேவும்இவை செயும்அ வத்தை;
நினைவில்அது வேநோக்கம், வேறொன்றில் ஆசையறல்,
      நெட்டுயிர்ப் பொடுபி தற்றல்,
நெஞ்சம் திடுக்கிடுதல், அனம் வெறுத்திடல், காய்ச்சல்
      நேர்தல், மௌனம் புரிகுதல்,
அனைவுயிர் உண்டில்லை என்னல்ஈ ரைந்தும் ஆம்!
      அத்தனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

91. காமன் துணைப்பொருள்கள்

வெஞ்சிலை செழுங்கழை;வில் நாரிகரு வண்டினம்;
      மேல்விடும் கணைகள் அலராம்;
வீசிடும் தென்றல்தேர்; பைங்கிள்ளை யேபரிகள்;
      வேழம்கெ டாதஇருள் ஆம்;
வஞ்சியர் பெருஞ்சேனை; கைதைஉடை வாள்; நெடிய
வண்மைபெறு கடல்மு ரசம்ஆம்;
மகரம்ப தாகை;வரு கோகிலம் காகளம்;
மனதேபெ ரும்போர்க் களம்;
சஞ்சரிக இசைபாடல்; குமுதநே யன்கவிகை;
சார்இரதி யேம னைவிஆம்;
தறுகண்மட மாதர்இள முலைமகுடம் ஆம்;அல்குல்
தவறாதி ருக்கும் இடம்ஆம்;
அஞ்சுகணை மாரவேட் கென்பர்; எளியோர்க்கெலாம்
அமுதமே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
அறப்பளீ சுரதே வனே!

92. பகை கொள்ளத் தகாதவர்

மன்னவர், அமைச்சர், துர்ச்சனர், கோளர், தூதரொடு
      மாறாத மர்மம் உடையோர்,
வலுவர், கரு ணீகர், மிகு பாகம்செய் தன்னம் இடும்
      மடையர்,மந் திரவா தியர்,
சொன்னம் உடையோர் புலையர், உபதேச மதுசெய்வோர்
      சூழ்வயித் தியர்,க விதைகள்
சொற்றிடும் புலவர் இவர் பதினைந்து பேரொடும்
      சொப்பனந் தனில் ஆகிலும்
நன்னெறி அறிந்தபேர் பகைசெய்தி டார்கள் இந்
      நானிலத் தென்பர் கண்டாய்!
நாரியோர் பாகனே! வேதாக மம்பரவும்
      நம்பனே! அன்பர் நிதி யே!
அன்னம்ஊர் பிரமனும் கண்ணனும் காணாத
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

93. நன்மை தீமை பகுத்துப் பயன் கொள்ளுதல்

சுவைசேர் கரும்பைவெண் பாலைப் பருத்தியைச்
      சொல்லும்நல் நெல்லை எள்ளைத்
தூயதெங் கின்கனியை எண்ணாத துட்டரைத்
      தொண்டரைத் தொழுதொ ழும்பை
நவைதீரு மாறுகண் டித்தே பயன்கொள்வர்
      நற்றமிழ்க் கவிவா ணரை
நலமிக்க செழுமலரை ஓவிய மெனத்தக்க
      நயமுள்ள நாரியர் தமைப்
புவிமீதில் உபகார நெஞ்சரைச் சிறுவரைப்
      போர்வீர ரைத்தூ யரைப்
போதவும் பரிவோ டிதஞ்செய்ய மிகுபயன்
      புகழ்பெறக் கொள்வர் கண்டாய்
அவமதி தவிர்த் தென்னை ஆட்கொண்ட வள்ளலே!
      அண்ணலே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

94. முப்பத்திரண்டு அறங்கள்

பெறுமில், பெறுவித்தலொடு, காதோலை, நாள்தொறும்
      பிள்ளைகள் அருந்தி டும்பால்,
பேசரிய சத்திரம், மடம்,ஆ வுரிஞ்சுகல்
      பெண்போகம், நாவிதன், வணான்,
மறைமொழிக ணாடி, தண்ணீர், தலைக் கெண்ணெய்பசு
      வாயின்உறை, பிணம்அ டக்கல்,
வாவி, இறும் உயிர்மீட்டல், தின்பொருள், அடைக்காய்
      வழங்கல், சுண் ணாம்பு தவுதல்,
சிறையுறு பவர்க்கமுது, வேற்றிலம் காத்தல், பொழில்
      செய்தல், முன் னூலின் மனம்,
திகழ்விலங் கூண், பிச்சை, அறுசமய ருக்குண்டி,
      தேவரா லாயம்,அ வுடதம்;
அறைதல்கற் போர்க்கன்னம் நாலெட் டறங்களும்முன்
      அன்னைசெயல்; அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே.

95. இல்லறம்

தந்தைதாய் சற்குருவை இட்டதெய் வங்களைச்
      சன்மார்க்கம் உளமனை வியைத்
தவறாத சுற்றத்தை ஏவாத மக்களைத்
      தனைநம்பி வருவோர் களைச்
சிந்தைமகிழ் வெய்தவே பணிவிடைசெய் வோர்களைத்
      தென்புலத் தோர் வறிஞரைத்
தீதிலா அதிதியைப் பரிவுடைய துணைவரைத்
      தேனுவைப் பூசுரர் தமைச்
சந்ததம் செய்கடனை யென்றும்இவை பிழையாது
      தான்புரிந் திடல்இல் லறம்;
சாருநலம் உடையராம் துறவறத் தோரும்இவர்
      தம்முடன் சரியா யிடார்!
அந்தரி உயிர்க்கெலாந் தாய்தனினும் நல்லவட்
      கன்பனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

96. புராணம்

தலைமைசேர் பௌடிகம், இலிங்கம், மார்க்கண்டம், எழில்
      சாரும்வா மனம், மச் சமே,
சைவம், பெ ருங்கூர்மம், வருவரா கம், கந்த
      சரிதமே, பிரமாண் டமும்,
தலைமைசேர் இப்பத்தும் உயர்சிவ புராணம்ஆம்;
      நெடியமால் கதை;வை ணவம்
நீதிசேர் காருடம், நாரதம், பாகவதம்,
      நீடிய புராணம் நான்காம்;
கலைவளர்சொல் பதுமமொடு, கிரமகை வர்த்தமே,
      கமலா லயன்கா தைஆம்;
கதிரவன் காதையே சூரிய புராணமாம்;
      கனல் காதை ஆக்கி னேயம்;
அலைகொண்ட நதியும்வெண் மதியும்அறு கும்புனையும்
      அத்தனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

97. புகழ்ச்சி

பருகாத அமுதொருவர் பண்ணாத பூடணம்,
      பாரில்மறை யாத நிதியம்,
பரிதிகண் டலராத நிலவுகண் டுலராத
      பண்புடைய பங்கே ருகம்
கருகாத புயல், கலைகள் அருகாத திங்கள், வெங்
      கானில் உறை யாத சீயம்;
கருதரிய இக்குணம் அனைத்தும்உண் டானபேர்
      காசினியில் அருமை யாகும்!
தெரியவுரை செய்யின்மொழி, கீர்த்தி, வரு கல்வியொடு,
      சீரிதயம், ஈகை, வதனம்,
திடமான வீரம், இவை யென்றறிகு வார்கள்! இச்
      செகமெலாம் கொண்டா டவே
அருள் கற்ப தருஎன்ன ஓங்கிடும் தான துரை
      ஆகும்எம தருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

98. திருமால் அவதாரம்

சோமுகா சுரனை முன் வதைத்தமரர் துயர்கெடச்
      சுருதிதந் ததுமச் சம்ஆம்;
சுரர்தமக் கமுதுஈந்த தாமையாம்; பாய்போற்
      சுருட்டிமா நிலம்எ டுத்தே
போமிரணி யாக்கதனை உயிருண்ட தேனமாம்;
      பொல்லாத கனகன் உயிரைப்
போக்கியது நரசிங்கம்; உலகளந் தோங்கியது
      புனிதவா மனமூர்த் திஆம்;
ஏமுறும் இராவணனை வென்றவன் இராகவன்;
      இரவிகுலம் வேர றுத்தோன்
ஏர்பர சிராமன்; வரு கண்ணனொடு பலராமன்
      இப்புவி பயந்த விர்த்தோர்
ஆமினிய கற்கிஇனி மேல்வருவ திவைபத்தும்
      அரிவடிவம்; அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

99. சிவமூர்த்தி

பிறைசூடி, உமைநேசன், விடையூர்தி, நடமிடும்
      பெரியன், உயர் வதுவை வடிவன்
பிச் சாடனன்,காம தகனன்,மற லியைவென்ற
      பெம்மான், புரந் தகித்தோன்,
மறமலி சலந்தரனை மாய்த்தவன், பிரமன்முடி
      வௌவினோன், வீரே சுரன்,
மருவுநர சிங்கத்தை வென்றஅரன், உமைபாகன்
      வனசரன்,கங்கா ளனே,
விறல்மேவு சண்டேச ரட்சகன், கடுமாந்தி
      மிக்கசக் கரம்உதவி னோன்,
விநாயகற் கருள்செய்தோன் குகன்உமை யுடன்கூடி
      மிளிர்ஏக பாதன், சுகன்,
அறிவரிய தட்சிணா மூர்த்தியொ டிலிங்கம்ஆம்
      ஐயனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

100. கவி வணக்கம்

மலரிதழி பைங்குவளை மென்முல்லை மல்லிகை
      மருக்கொழுந் துயர்கூ விளம்
மற்றும்உள வாசமலர் பத்திரம் சிலர்சூட
      மணிமுடி தனிற்பொ றுத்தே
சிலரெருக் கொடுவனத் துட்பூளை பச்சறுகு
      செம்முள்ளி மலர்சூ டவே
சித்தம்வைத் தவையுமங் கீகரித் திடுமகா
      தேவதே வா!தெ ரிந்தே
கலைவலா ருரைக்குநன் கவியொடம் பலவாண
      கவிராயன் ஆகு மென்புன்
கவியையும் சூடியே மனமகிழ்ந் திடுவதுன்
      கடன் ஆகும் அடல்நா கமும்
அலைபெருகு கங்கையும் செழுமதிய மும்புனையும்
      அமலனே! அருமை மதவேள்
அனுதினமும் மனதில்நினை தருசதுர கிரிவளர்
      அறப்பளீ சுரதே வனே!

————